Městys Borotín - oficiální www stránky

Zápisy zastupitelstva

Zápis z 27. schůze zastupitelstva

Z á p i s

 

z 27. zasedání zastupitelstva městyse Borotín, které se konalo 7. září 2017

od 18,00 hodin na radnici v Borotíně.

 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

1.1 Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájila a řídila paní Mgr. Lenka Pípalová. Zasedání je schopno se usnášet.
Je přítomno 14 zastupitelů (93 % zvolených) a 1 host.

Zapisovatelem byl jmenován Ing. Antonín Brož, ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Petra Tejnorová a Tomáš Pazourek.

 

1.2 Program zasedání

Předsedající navrhla program 27. zasedání zastupitelstva. Vyzvala členy zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda navrhují předložený program doplnit či změnit. K návrhu program nebyly vzneseny připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu.

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva

3. Postup prací na obecních stavbách, granty, výběr dodavatelů

4. Projednání smluv

5. Projekty Společenství obcí Čertovo Břemeno

6. Centrální vytápění obce

7. Informace k zahájení školního roku

8. Připomínky, diskuse, různé.

9. Závěr

Návrh na usnesení č. 483: Zastupitelstvo schvaluje program 27. zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 483 bylo schváleno.

 

2. Zápis z minulé schůze

Předsedající vyzvala zastupitele, zda mají k zápisu z 26. zasedání nějaké připomínky, či jej chtějí doplnit. Nikdo ze zastupitelů žádné připomínky neměl.

 

3. Postup prací na obecních stavbách, granty, výběrová řízení

3.1 POV – Výměna oken a vchodových dveří v č. p. 153

Akce pokračuje dle harmonogramu. Chybí osadit dodatečně objednávané okno a dveře a dva parapety. Akce bude dokončena v průběhu září.

 

3.2 Kraj Jistebnické vrchoviny – komplexní obnova zeleně II. etapa

Dle usnesení z minulého zasedání byla dotace odmítnuta. Po odeslání odmítacího dopisu proběhla další konzultace s krajským úřadem. Na základě konzultace byla na krajský úřad odeslána žádost o ponížení spoluúčasti obce. Pokud kraj žádosti vyhoví, akce by mohla být realizována ve sníženém rozsahu. Vzhledem k výši celkového rozpočtu nelze akci realizovat bez jednoduchého výběrového řízení. Do VŘ budou v případě přijetí dotace osloveni místní podnikatelé: Pavel Peterka, Jaroslav Karda a Vladimír Novotný. Termín realizace projektu je 31. 10. 2017.

K jednání zastupitelstva se přidali další 2 zastupitelé.

Návrh na usnesení č. 484: Zastupitelé souhlasí s přijetím dotace, pokud bude obci povolena částečná realizace projektu. V případě realizace projektu souhlasí s oslovením výše uvedených podnikatelů.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 zdržel se. Usnesení č. 484 bylo schváleno.

 

3.3 ČOV Borotín – doplnění zařízení pro srážení fosforu

K jednání se připojili další 2 zastupitelé.

Je podepsána smlouva s dodavatelem, firmou Envi-Pur. Při předávce staveniště byl zjištěn havarijní stav biofiltru ČOV. Záměr na rekonstrukci biofiltru byl zpracován již v roce 2015 jako součást žádosti o finanční podporu na projekt revitalizace ČOV v rámci dotačního programu Jihočeského kraje. Projekt tehdy nebyl realizován. Podklady pro opravu jsou zpracovávány do předběžného rozpočtu. Dle zpracovaného rozpočtu budou stanoveny parametry výběrového řízení na dodavatele opravy.

Návrh na usnesení č. 485: Zastupitelé schvalují opravu havarijního stavu biofiltru ČOV a do výběrového řízení navrhují obeslat stejné firmy, které byly obeslány pro projekt Doplnění zařízení pro odstraňování fosforu.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 485 bylo schváleno.

 

3.4 Sběrný dvůr v Chomoutově Lhotě

Byl posunut termín pro podání žádosti o finanční podporu na MŽP. V současné době se řeší vedení elektrické přípojky ( rozpočet cca 500.000,- Kč). Byl zpracován položkový rozpočet stavby 4. 456.892,- Kč včetně DPH. V ceně nejsou zahrnuty kontejnery na odpad. Připravují se podklady pro výběrové řízení a stavební povolení.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

 

3.5 Modernizace sportovní haly ZŠ Borotín

Rozpočet projektu je 9.900.000,- Kč včetně DPH. Je podána žádost o dotaci. Stavební úřad poskytl veškerá vyjádření potřebná k žádosti. Podle vývoje situace při hodnocení projektu budou probíhat přípravy výběrového řízení na dodavatele.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

 

3.6 Dům seniorů Borotín

Pan Mgr. Jan Ruml na minulém zasedání přislíbil pomoc při vyjednávání s Biskupstvím Českobudějovickým, v jehož vlastnictví jsou pozemky vytipované pro výstavbu domu seniorů. Napsal na biskupství dopis s přímluvou za realizaci stavby. Zatím bez odezvy.

Zastupitelé vzali na vědomí.

 

3.7 Rekonstrukce sportoviště (Malé hřiště)

Akce pokračuje dle harmonogramu.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací.

 

3.8 Rekonstrukce č. p. 88 s vestavbou 3 bytových jednotek

Je podána žádost o stavební povolení. Je třeba připravit výběrové řízení na dodavatele stavby. Výběrové řízení provede Ing. Pivokonský. Zastupitelé navrhli oslovit do VŘ následující firmy: Procházka, borotínská s.r.o., S-B Sedlčany, Stavstyl CZ, Stavo-H,
Spilka-Říha, s. r. o. a KAVAS s. r. o.

Návrh na usnesení č. 486: Zastupitelé schvalují výběr firem pro výběrové řízení.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 486 bylo schváleno.

 

3.9 Oprava oken a těsnění v řadových domech

Dle doporučení z energetického auditu provádí pan Simon opravy oken a těsnění v bytech v řadových domech.

Zastupitelé vzali na vědomí.

 

3.10 Obnova čekárny v Boratkově

Při autonehodě došlo k fatálnímu poškození čekárny na autobusové zastávce v Boratkově. Zastupitelé navrhují obnovu čekárny. S výzvou na předložení cenové nabídky budou osloveni místní podnikatelé, pánové Simon, Opelka a Komárek.

Návrh na usnesení č. 487: Zastupitelé schvalují obnovu čekárny na autobusové zastávce v Boratkově. Dále schvalují, aby pro předložení cenové nabídky byli osloveni výše uvedení podnikatelé.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 487 bylo schváleno.

 

3.11 Obnova sportovního vybavení

Mgr. Lenka Pípalová předložila cenový průzkum na dodávku sportovního vybavení. Žádná z firem nedodává všechno vybavení. Pro dodávku sportovního vybavení pro fotbalisty byla jako nejvýhodnější vyhodnocena firma Fotbalsport.eu, pro dodávku 16 m2 gymnastického koberce firma Jipast.cz. Mgr. Pípalová přednesla žádost, aby bylo pořízeno 20 m2 gymnastického koberce i přesto, že náklady mírně převýší ponížený rozpočet projektu.

Návrh na usnesení č. 488: Zastupitelé schvalují výběr firem pro nákup sportovního vybavení, dále schvalují nákup 20 m2 gymnastického koberce.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 488 bylo schváleno.

 

3.12 Dotace na využití dešťové vody u obecních staveb

Na základě konzultací s odbornou firmou byly zamítnuty obě lokality vytipované pro akumulační nádrže na dešťovou vodu v areálu ZŠ Borotín.

Návrh na usnesení č. 489: Zastupitelé schvalují zastavení prací na projektu na využití dešťové vody v areálu ZŠ.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 489 bylo schváleno.

 

4. Projednání smluv

4.1 Darovací smlouva s JČ krajem o převodu pozemků pod silnicemi

Zastupitelé vzali na vědomí informace starosty ohledně komunikace mezi městysem, Jihočeským krajem a SÚS Tábor ohledně požadavku městyse na zřízení věcného břemene na inženýrské sítě pod převáděnými silnicemi. Požadavku kraje na předložení geometrického plánu stávajících sítí nelze vyhovět, neboť takový geometrický plán neexistuje. Zaměření by znamenalo pro obec finanční zátěž. Obec navrhuje zanést věcné břemeno na celý pozemek pod silnicí. Další jednání budou probíhat.

 

5. Projekty Společenství obcí Čertovo Břemeno

Společenství obcí Čertovo Břemeno získalo v rámci dotačního programu POV Jihočeského kraje dotaci 500.000,- Kč na nákup zařízení na úpravu běžkařských tras. Ve výběrovém řízení byl vybrán stroj – rolba – za 1.815.000,- Kč. Společenství nyní shání prostředky na dofinancování projektu. Zastupitelé diskutovali o možné finanční podpoře projektu. Běžkařské trasy jsou v naší obci hojně využívány, jejich provoz také zvyšuje atraktivitu obce pro turisty.

Návrh na usnesení č. 490: Zastupitelé schvalují finanční podporu projektu Společenství obcí Čertovo Břemeno ve výši 100.000,- Kč.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 490 bylo schváleno.

 

6. Centrální vytápění obce

V srpnu 2017 proběhla schůzka partnerů projektů v naší obci. Součástí setkání byla také obhlídka obecních budov a konkretizace požadavků a parametrů pro vytápění ze strany obce. Byla dohodnuta pravidla spolupráce. Projekt bude za rakouskou stranu zpracovávat firma Agrar plus, za českou stranu Lesnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně, která do žádosti zapracuje také požadavky ze strany naší obce.

Zastupitelé diskutovali o sestavení vyjednávací skupiny, která bude pověřena jednáním s partnery v rámci přípravy a realizace projektu.

Návrh na usnesení č. 491: Zastupitelé schvalují zapojení do projektu a pověřují starostu, místostarostku a Ing. Čechtického dalším jednáním ohledně přípravy a realizace projektu.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 491 bylo schváleno.

 

7. Informace k zahájení školního roku v ZŠ a MŠ Borotín

Mgr. Lenka Pípalová podala informace k zahájení školního roku.

V MŠ je celkem 49 dětí ve 2 třídách. Vzhledem k legislativním úpravám v maximálním počtu žáků ve třídách je kapacita školky naplněna. Ve školce pracují 4 učitelky na plný úvazek, jedna asistentka pedagoga s úvazkem 0,5. V průběhu prázdnin došlo k výměně oken a dveří, za což velmi děkujeme.

V ZŠ je celkem 181 žáků v 9 třídách (14, 23, 28, 26, 25, 16, 16, 21, 11). Ve škole pracuje 14 učitelů na plný úvazek, tři vychovatelé, jedna asistentka pedagoga. V rámci projektu Bez obav spolu (BOS) pracuje ve škole školní asistentka. V průběhu prázdnin byl škole schválen projekt „Podpora vzdělávání ZŠ a MŠ Borotín“ v rámci tzv. nových šablon. Výše podpory je 882.388,- Kč. Finance budou použity na vzdělávání pedagogů i rodičovské veřejnosti, dále na financování školního asistenta v MŠ a speciálního pedagoga v ZŠ.

O prázdninách byla v provozu školní jídelna – vaření pro nájemce sportovní haly.

O prázdninách byly doplněny podklady pro žádost v IROP – modernizace budovy základní školy .

Zastupitelé vzali na vědomí informace ze ZŠ a MŠ.

8. Připomínky, diskuse, různé

8.1 Změna otevírací doby Pošta Partner

Vzhledem k čerpání dovolené obsluhy Pošta Partner bude v období od 11. 9. - 6. 10. změněna otevírací doba Pošty. Otevřeno bude ve všední dny vždy 13,00 – 17,00 hod.

 

8.2 Uvolnění bytu v č. p. 153

Byl uvolněn byt v č. p. 153. Rada městyse vyhlásí záměr pronájmu.

Zastupitelé vzali na vědomí.

 

8.3 Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Od 1. 5. 2018 musí mít každý obecní úřad i každá škola svého pověřence pro ochranu osobních údajů. V současné době probíhají školení a semináře pro budoucí pověřence. Zastupitelé diskutovali o možném pověřenci, který by tuto funkci zastával jak na obecním úřadě, tak i ve škole.

8.4 Příspěvek SDH Pikov

Zastupitelé gratulují SDH Pikov k umístění na Mistrovství ČR v požárním sportu a děkují za reprezentaci obce. Dále zastupitelé projednali žádost SDH o příspěvek na pořízení nových hadic 4xB a 3xC.

Návrh na usnesení č. 492: Zastupitelé schvalují nákup nových požárních hadic dle předložené žádosti.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 492 bylo schváleno.

 

8.5 Zastupitelé projednali žádost paní Blanky Trippeové ohledně příjezdové cesty k její nemovitosti. Řešením záležitosti byl pověřen starosta obce.

Návrh na usnesení č. 493: Zastupitelé pověřují starostu jednáním s paní Blankou Trippeovou ohledně přístupové cesty k její nemovitosti.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 493 bylo schváleno.

 

8.6 Místostarostka informovala zastupitele o průběhu jednání s panem Antonínem Táborským. Zastupitelé vzali informaci na vědomí.

 

8.7 Elektronická aukce nákupu elektrické energie

Starosta informoval zastupitelstvo o možnosti zapojit se do společné elektronické aukce na nákup elektrické energie. Zapojení do aukce obec nezavazuje k uzavření smlouvy s novým dodavatelem. Byly předány podklady pro aukci. S výsledkem aukce bude zastupitelstvo seznámeno.

 

8.8 Barokní dvůr Borotín, z. s., požádal o finanční příspěvek na pořádání Dožínek na statku. Spolek splňuje kritéria, která stanovilo zastupitelstvo pro přiznávání příspěvků na akce pořádané v obci.

Návrh na usnesení č. 494: Zastupitelé schvalují finanční podporu akce Dožínky na statku ve výši 2.000,- Kč.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 494 bylo schváleno.

 

8.9 Opětovná nabídka na prodej multikár

Zastupitelé diskutovali o možnostech prodeje starých multikár. První kupec je obě vrátil.

Návrh na usnesení č. 495: Zastupitelé schvalují prodej multikár za 5.000,- Kč/ks.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 495 bylo schváleno.

 

8.10 Rozpočtové opatření č. 7 a 8/2017

Zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 7, které schválila Rada městyse dne 7. 8. 2017. Dále zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 8.

Návrh na usnesení č. 496: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7 a schvaluje rozpočtové opatření č. 8.

Výsledek hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 496 bylo schváleno.

 

 

9. Závěr

 

Schůzi zakončila paní Mgr. Lenka Pípalová v 19,55 hodin.

 

Ing. Antonín Brož, starosta ….................................................

 

Mgr. Lenka Pípalová, místostarostka …...............................

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................................

 

................................................................

Dnes je 21.10.2017

Svátek slaví Brigita

Aktuality

Aktuality

Ořez dřevin
více

Ředitelské volno

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Volné pracovní místo v MŠ

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Krajem Kalicha 2017
více
Boratkov
více
Oznámení společného jednání ÚP Střezimíř
více
rozbor vody 5.9.2017
více
Zahradnictví na Sušárně
více
Drakiáda
více
Pošta Borotín
více
Zájezd
více
očkování psů
více
Zápis z 27. schůze zastupitelstva
více
Výzva občanům
více
Kondiční cvičení
více
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
více
rozpočtové opatření č. 6-2017
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Rozbory vody
více
Nabídka pozemků k pronájmu
více
Zápis ze schůze zastupitelstva
více
prihláška odběrů hlášení
více
rozpočtové opatření č. 5-2017
více
Město Sedlčany
více
Závěrečný účet 2016
více

UPOZORNĚNÍ

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Otevírací doba
více
rozpočtové opatření č. 4-2017
více

Jarní cena Borotína 2017

44. ročník

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Centrální vytápění obce - dotazník
více
Rozbor vody z veřejného vodovodu
více

AKADEMIE 2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Nová otevírací doba Pošty Partner
více
Uzavírka silnice Mitrovice
více
Závěrečný účet 2016
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
více
rozpočtové opatření č. 3-2017
více
Rozpočtové opatření č. 2-2017
více
Rozbory vody pro občany
více
Masopust 2017
více

Adoptuj svůj tým

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice
více
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota
více
Přerušení dodávky el. energie
více

Nabídka ubytování

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Rozpočtové opatření č. 1-2017
více
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
více

Den otevřených dveří

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Vyhlášky č. 1-2017 a 2-2017
více
Oznámení
více

Informace k zápisu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Návrat k tradici

Závod v běhu na lyžích 20.1.2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Vánoční posezení s anglickou literaturou

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Dívky bronzové

Krajské kolo Sportovní ligy základních škol ve florbalu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Výhledový rozpočet 2016-2019
více
Rozpočet Městyse Borotín na rok 2017
více
Novoroční šlápota 01.01.2017
více
Vítání občánků 30.10.2016
více
Adventní koncert
více
Posypový stroj
více

Představujeme Vám vítězné družstvo okresního kola ve florbalu

Dívky osmých a devátých tříd pokračují ve vítězném tažení

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Muzikál "Mama mia!"

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Oslavy 120. výročí otevření školy aneb u borotínské základky se nejen střílelo

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Benefiční ples školy

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Oslavy 120. let založení ZS v Borotíně
více
Drakiáda
více
Zdravotní a kondiční cvičení
více
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb do senátu I. kolo 07.- 08.10.2016
více
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016
více
Upozornění EON
více
Výzva
více
SLUŽBY a PODNIKÁNÍ
více
Výměna a odečty vodoměrů
více
GIVT.cz
více
Maliny, léto a jižní Čechy
více

JARNÍ CENA BOROTÍNA

43. ročník, 13.6.2016

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Pozvánka

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Závěrečný účet DSO Venkov
více
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015
více
Závěrečný účet za rok 2015
více

TO JE BASKETBAL

Hoď míčem, odběhni T-běh, natoč video a zajisti si účast v soutěži

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Borotínská naučná stezka J.E.Kypty
více
Pěší stezka přes Dehetník
více

Veřejná sbírka

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

DOBRODRUŽSTVÍ ZA HUMNY

(4.5. - 5.5. a 5.5. - 6.5. 2016)

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Finanční úřad
více
Veřejná vyhláška
více

HOD GUMOVOU HOLÍNKOU 2016 - 35. ročník

Duben, sněžení a mráz

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více

Lyžařský a snowboardový kurz 2016

Tradičně v netradičním termínu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Borotínský Zpravodaj č. 142
více

Poděkování

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Výroční zpráva za rok 2015
více

Zápis do 1. ročníku 2016-2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Hlídání dětí
Nabízím hlídání dětí v Borotíně -vyzvednu ze školy i školky -program převážně venku se sportovním zaměřením (hry kolektivní,hry míčové,švihadlo,základy atletiky),vycházky do okolí -v případě špatného počasí je zázemí v rodinném domku se zahradou. Cena: 50,-/hod nebo dohodou Tel. : 777 629 763 E-mail:katerina.brindova@seznam.cz (jsem maminkou 2 holčiček 5 a 9 let,v Borotíně bydlíme od září 2015, zkušenosti s hlídáním mám několik let, byla jsem koordinátorkou MC)
více
Borotínský Zpravodaj č. 141
více
Borotínský Zpravodaj č. 140
více
vyhláška 2/2015
více
Lampionový průvod 11.11.2015
více
Pietní shromáždění v Borotíně 28.10.2015
více
Borotínský Zpravodaj č. 139
více
Poznej Toulavu i ty
více
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Závěrečný účet DSO
více
Borotínský Zpravodaj č. 138
více
Borotínský Zpravodaj č. 137
více
Borotínský Zpravodaj č. 136
více
Borotínský Zpravodaj č. 135
více
Borotínský Zpravodaj č. 134
více
Borotínský Zpravodaj č. 133
více
Borotínský Zpravodaj č. 132
více
Borotínský Zpravodaj č. 131 - Zvláštní vydání
více
vyhláška č. 1/2015
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Veřejná vyhláška
více
Toulava
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Paměti městečka Borotín
více
Czech point
více
Úřad městyse
více
Obecní kroniky
více
Platby místních poplatků - platba od 01.02.2016
více
Turistická známka
více

Běžkařské trasy

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled stránek?