Městys Borotín - oficiální www stránky

Zápisy zastupitelstva

Zápis ze schůze zastupitelstva

Z á p i s

 

z 24. zasedání zastupitelstva městyse Borotín, které se konalo 18. května 2017

od 18,00 hodin na radnici v Borotíně.

 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

1.1 Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájila a řídila paní Mgr. Lenka Pípalová. Zasedání je schopno se usnášet.
Je přítomno 10 zastupitelů (67 % zvolených) a 1 host.

Zapisovatelem byl jmenován Ing. Antonín Brož, ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jitka Novotná a pan Václav Houška.

 

1.2 Program zasedání

Předsedající navrhla program 24. zasedání zastupitelstva. Vyzvala členy zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda navrhují předložený program doplnit či změnit. K návrhu program nebyly vzneseny připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu.

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva

3. Příprava obecních staveb, granty, výběr dodavatelů staveb, výběrová řízení, projednání smluv

4. Nákup majetku

5. Centrální vytápění obce

6. Připomínky, diskuse, různé.

7. Závěr

Návrh na usnesení č. 421: Zastupitelstvo schvaluje program 24. zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 421 bylo schváleno.

 

2. Zápis z minulé schůze

Předsedající vyzvala zastupitele, zda mají k zápisu z 23. zasedání nějaké připomínky, či jej chtějí doplnit. Nikdo ze zastupitelů žádné připomínky neměl.

 

3. Příprava obecních staveb, granty, výběr dodavatelů staveb, výběrová řízení, projednání smluv

 

3.1 POV – Výměna oken a vchodových dveří v č. p. 153

Jihočeský kraj poskytne dotaci ve výši 211.000,- Kč. V rámci výběrového řízení byly osloveny 4 firmy, sama se přihlásila firma Window holding Lázně Toušeň. Byly podány 2 nabídky:

T.O.D.O.K. Soběslav, nabídková cena 335.087,- Kč bez DPH

WINDOW holding Lázně Toušeň, nabídková cena 329.720,05 Kč bez DPH.

Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky vyhodnotila a zastupitelstvu doporučila jako nejvýhodnější nabídku firmy WINDOW holding Lázně Toušeň.

Návrh na usnesení č. 422: Zastupitelé schvalují výběr dodavatele na akci Výměna oken a vchodových dveří v č. p. 153, firmu WINDOW holding a pověřují starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 422 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 423: Zastupitelé souhlasí s přijetím dotace z POV Jihočeského kraje na projekt Výměna oken a vchodových dveří v č. p. 153, zněním smlouvy a dofinancováním projektu.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 423 bylo schváleno.

 

3.2 Rekonstrukce sportoviště II. etapa (Malé hřiště)

Byla poskytnuta dotace z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, opatření Oprava a rekonstrukce sportovišť ve výši 249.000,- Kč. Rozpočet celého projektu je cca 650.000,- Kč, požadovaná dotace byla 500.000,- Kč. Vzhledem k nižší poskytnuté dotaci bude provedena jen část prací tak, aby byla dodržena spoluúčast v %.

K podání nabídek pro výběrové řízení na dodavatele akce byly vyzvány 4 firmy, které podaly následující nabídky:

Procházka Borotínská s. r. o., nabídková cena 332.078,50Kč bez DPH

Swietelsky, nabídková cena 322.359,71 Kč bez DPH

Radek Brožovský, nabídková cena 339.458,50 Kč bez DPH

Chališ, nabídka nepodána.

Komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nejvýhodnější nabídky vyhodnotila jako nejvýhodnější a doporučila zastupitelstvu pro výběr dodavatele firmu Swietelsky.

Návrh na usnesení č. 424: Zastupitelé schvalují výběr dodavatele na akci Rekonstrukce sportoviště II. etapa, firmu Swietelsky a pověřují starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 424 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 425: Zastupitelé souhlasí s přijetím dotace na akci Rekonstrukce sportoviště II. etapa, znění smlouvy a dofinancováním akce.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 425 bylo schváleno.

 

3.3 Kraj Jistebnické vrchoviny – komplexní obnova zeleně II. etapa

Z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora tvorby krajiny a biodiverzity byla poskytnuta dotace ve výši 80.000,- Kč. Bude realizována pouze část projektu tak, aby byla dodržena spoluúčast obce v %. Výběr dodavatele akce provádí Ing. Čechtická.

Návrh na usnesení č. 426: Zastupitelé souhlasí s přijetím dotace na akci Kraj Jistebnické vrchoviny – komplexní obnova zeleně II. etapa, znění smlouvy a dofinancování akce.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 426 bylo schváleno.

 

3.4 Borotínský kulturní rok

Byla podána žádost do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora kultury. Projekt nebyl podpořen. Plánované akce proběhnou v omezené míře.

 

3.5 Oprava cesty z Chomoutovy Lhoty do Pikova a Vesce

Akce nebyla podpořena. Jedním z důvodů byla nekompaktnost opravované cesty – přerušované úseky na soukromých pozemcích. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyslovil souhlas s převodem pozemků pod komunikací mezi státem a obcí. Byly vyřešeny další pozemky soukromých majitelů. Měli by být osloveni ještě další majitelé pozemků pod komunikací. Obec má zájem od nich pozemky odpkoupit:

Pozemek KN 1454/5 v k. ú. Pikov, o výměře 45m2, společné vlastnictví Mgr. Jitka Kleňhová, Ing. František Kosík, Romana Pluhařová, Ing. Jindřiška Rahmová.

Pozemek KN 1454/4 v k. ú. Pikov, o výměře 38m2, společné vlastnictví Marie Krejčová, Ing. František Máchal, Anna Preiszlerová.

Návrh na usnesení č. 427: Zastupitelé schvalují převod pozemků mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městysem Borotín a znění smlouvy. Dále schvalují, aby byli osloveni výše uvedení soukromí vlastníci pozemků s nabídkou na odkup pozemků za cenu 20,- Kč/m2.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 427 bylo schváleno.

 

3.6 Altán v Kamenné Lhotě

Projekt bez podpory. Zatím se realizovat nebude.

Zastupitelé vzali na vědomí stav projektu.

 

3.7 Místní komunikace „U Kapličky“

Byl podán grant do dotačního programu Jihočeského kraje na rekonstrukci místních komunikací. Rozpočet projektu je 2.063.546,91 Kč včetně DPH. Požadovaná podpora 1.000.000,- Kč, spoluúčast obce musí být minimálně 50%.

Pro výběrové řízení budou osloveny firmy: Strabag, Vialit, Swietelsky, COLAS.

Návrh na usnesení č. 428: Zastupitelé souhlasí s podáním žádosti o grant, v případě získání podpory s realizací akce a dofinancováním akce z prostředků obce.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 428 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 429: Zastupitelé schvalují seznam firem pro výběrové řízení.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 429 bylo schváleno.

 

3.8 ČOV Borotín – doplnění zařízení pro srážení fosforu

Byla získána individuální dotace z Jihočeského kraje ve výši 152.000,- Kč, spoluúčast obce bude minimálně 26.996,97 Kč. Částky jsou bez DPH. Obec uplatní odpočet DPH na vstupu.

Vzhledem k celkové výši akce je realizace možná přímým zadáním firmě po předchozím průzkumu trhu. Není nutné VŘ. Pro průzkum trhu budou osloveny firmy: ČEVAK České Budějovice, VHS Benešov a ENVIPUR Praha, pobočka Soběslav.

Návrh na usnesení č. 430: Zastupitelé schvalují přijetí dotace na akci ČOV Borotín – doplnění zařízení pro srážení fosforu, znění smlouvy a dofinancování akce.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 430 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 431: Zastupitelé schvalují seznam firem pro průzkum trhu.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 431 bylo schváleno.

 

3.9 Oprava komunikace do Kamenné Lhoty

Pro Jihočeský kraj akci realizovala firma COLAS. Obec na své náklady opravovala části komunikace přímo v obci za cca 100.000,- Kč bez DPH. Akce je ukončena.

Zastupitelé vzali na vědomí realizaci akce.

 

3.10 Výměna vodoměrů

Bylo vyměněno dalších 15 ks. Po opravě a ocejchování budou další vodoměry měněny 26. 5. 2017.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací.

 

3.11 Sběrný dvůr v Chomoutově Lhotě

Byla zpracována zastavovací studie. Vzhledem k předpokládané ceně projektové dokumentace do 200.000,- Kč je třeba provést průzkum trhu na dodavatele projektové dokumentace. Průzkum trhu provede firma TAREKA a budou osloveny firmy: VSP Projekt, Ing. Arch. Hubička - Adius, Ing. Vít Semrád.

Návrh na usnesení č. 432: Zastupitelé schvalují výše uvedený seznam firem pro průzkum trhu.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 432 bylo schváleno.

 

3.12 Oprava č. p. 79 – bývalé sklenářství

Proběhlo jednání se Zuzanou a Zdeňkem Baladovými ohledně určení hranic pozemků. V rámci jednání bylo dohodnuto přeložení elektrické přípojky z domu Baladových na budovu obecní hospody, kde bude samostatné měření. Dále byla dohodnuta postupná oprava domku, vytápění bezemisním zdrojem a odprodej části obecního pozemku. Byl vypracován rozpočet veškerých elektroinstalačních prací na budově včetně přeložení rozvodové skříně za 38.593,- Kč plus DPH. Veškeré práce budou realizovány až po zápisu budovy do KN.

Návrh na usnesení č. 433: Zastupitelé schvalují postup prací na č. p. 79 a odprodej pozemku Baladovým. Starosta a místostarostka jsou pověřeni dalším jednáním s Baladovými.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 433 bylo schváleno.

 

3.13 Inženýrské sítě „Na Sušárně“

Proběhla jednání s paní Burzikovou ohledně umožnění přívodu vody a elektřiny pod novou komunikací zabudováním trubky o průměru 30 cm. Paní Burziková s navrhovaným řešením souhlasí. Připravují se podklady pro stavební povolení. S administrativou pomůže Ing. Radka Koutenská. Financováno bude z prostředků obce. Na tento typ akcí se v současné době dotace neposkytují.

Návrh na usnesení č. 434: Zastupitelé souhlasí s postupem prací na akci Inženýrské sítě „Na Sušárně“.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 434 bylo schváleno.

 

3.14 Výstavba 3 bytových jednotek v č. p. 88

Navazuje na rekonstrukci sklenářství na sociální byt. Akce bude realizována z rozpočtu obce, případně z úvěru, který bude splácen z nájemného. Bude přeloženo vedení elektrické energie ze vzduchu do země, do vchodu nebo do kapličky. Celkem bude zřízeno 5 přípojných míst – 3 pro byty, 1 pro společné prostory a 1 pro garáž.

Návrh na usnesení č. 435: Zastupitelé souhlasí s postupem prací na výstavbě 3 bytových jednotek v č. p. 88.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 435 bylo schváleno.

 

3.15 Výstavba multifunkčního hřiště

MMR ČR připravuje dotační titul na podporu výstavby sportovišť v obcích. Z grantu by bylo možno vybudovat multifunkční hřiště. Zastupitelé tipovali vhodné lokality pro výstavbu. Diskutovali o obecním pozemku za fotbalovým hřištěm, které v současné době slouží jako parkoviště při náročnějších sportovních akcích. Druhý obecní pozemek je vedle fotbalového hřiště, v prostorách za střídačkami. Jako vhodnější byl vytipován pozemek za střídačkami. Zejména proto, aby byla zachována místa pro parkování a zachován příjezd techniky ke hřišti.

Návrh na usnesení č. 436: Zastupitelé souhlasí se zpracováním projektové žádosti na multifunkční sportoviště v prostorách za střídačkami.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 436 bylo schváleno.

 

3.16 Nákup aut pro dopravu hasičů

Grant do dotačního titulu MMR ČR a Jihočeského kraje zpracovává firma FILAGONA. V rámci projektu dojde k nákupu osobního automobilu 8+1 pro dopravu hasičů.

Návrh na usnesení č. 437: Zastupitelé souhlasí s podáním projektové žádosti. Administraci projektu provede firma Filagona.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 437 bylo schváleno.

 

3.17 Obnova sportovního vybavení

Rozpočet projektu je 129.000,- Kč, požadovaná dotace 100.000,- Kč. V rámci projektu mělo být pořízeno vybavení do sportovní haly – gymnastický koberec s navijákem, kryty basketbalových košů, překážky a branky pro nácvik agility – tak, aby byla zajištěna bezpečnost stávajících sportů a rozšířena nabídka sportovních aktivit v hale. Byla poskytnuta dotace ve výši 29.000,- Kč. v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu, opatření Obnova vybavení sportovních zařízení. Bude realizována část projektu tak, aby byla dodržena výše spoluúčasti v %. Vzhledem k výši zakázky bude tato realizována přímým nákupem po obdržení rozhodnutí o výši poskytnuté dotace. Před nákupem bude proveden průzkum trhu.

Návrh na usnesení č. 438: Zastupitelé schvalují přijetí dotace, podpis smlouvy a dofinancování projektu.

Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 438 bylo schváleno.

 

4. Nákup majetku

Na obec se obrátil pan Vladimír Novotný, přes jehož pozemky vede přístup k chatám v k. ú. Kamenná Lhota a nabídl tyto pozemky obci. Jedná se konkrétně o pozemek KN 181 v k. ú. Kamenná Lhota o výměře 115m2. Kupní cena byla navržena 20Kč/m2.

Návrh na usnesení č. 439: Zastupitelé souhlasí s odkupem pozemků od pana Vladimíra Novotného za cenu 20,- Kč/m2. Obec zajistí sepsání smlouvy.

Výsledek hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 439 bylo schváleno.

 

5. Centrální vytápění obce

Na rozšířeném zasedání Rady městyse proběhla diskuse většiny zastupitelů ohledně podpory projektu centrálního vytápění. V tajném hlasování byla podpora zamítnuta v poměru 6:8. Vzhledem k tomu, že realizace projektu byla původně schválena zastupitelstvem, byl znovu tento bod zařazen na jednání zastupitelstva.

Mgr. Lenka Pípalová předložila kalkulace několika variant splácení úvěrů.

V průběhu diskuse byly předneseny argumenty pro výstavbu i obavy z nadměrného finančního zatížení obce. Vzhledem k tomu, že v průběhu diskusí o projektu bylo získáno velké množství podkladů a připomínek se zastupitelé dohodli na opětovném průzkumu zájmu. Průzkum provede sama obec bez žádného zprostředkovatele.

Návrh na usnesení č. 440: Zastupitelé schvalují provedení opakovaného průzkumu zájmu majitelů nemovitostí o připojení k centrálnímu zdroji tepla. Průzkum zajistí starosta a místostarostka.

Výsledek hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 440 bylo schváleno.

 

6. Připomínky, diskuse, různé

 

6.1 Převod kompostérů a popelnic na bioodpad

Ing. Příbramská provedla dotaz, zda je možno v rámci projektu na nákup kompostérů a popelnic na bioodpad provést jejich převod mezi zapojenými obcemi. SFŽP tento převod schválil. Převod bude uskutečněn na základě žádosti a finančního vyrovnání mezi obcemi.

Návrh na usnesení č. 441: Zastupitelé schvalují tento převod s finančním vyrovnáním.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 441 bylo schváleno.

 

6.2 Zastupitelstvo bere na vědomí, že v průběhu června bude opraven přívodní elektrický kabel ke kašně na náměstí.

 

6.3 Žádosti o podporu z rozpočtu obce

O podporu akcí pro veřejnost požádali:

SDH Kamenná Lhota (okrsková soutěž)

ZŠ a MŠ Borotín (9. ročník turnaje v basketbalu O pohár Borotína)

Jezdecká stáj Hrdina (vytrvalostní závody)

Osvětová beseda (MDD)

Kulturní komise (drakiáda, čertovské rojení)

Návrh na usnesení č. 442: Zastupitelé schvalují poskytnutí příspěvků ve výši 2000,- Kč každému ze žadatelů.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 442 bylo schváleno.

 

6.4 Jezdecké vytrvalostní závody

Jezdecká stáj Hrdina žádá o umožnění konání jezdeckých závodů v katastru obce ve dnech 5. - 6. 7. 2017.

Návrh na usnesení č. 443: Zastupitelé souhlasí s konáním akce a využitím obecních komunikací pro tyto účely. Pořadatel akce zajistí bezpečnost a úklid po akci.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 443 bylo schváleno.

 

6.5 Hry bez hranic

Hry bez hranic se uskuteční 24. 6. 2017 v Červeném Újezdě.

Návrh na usnesení č. 444: Zastupitelé schvalují poskytnutí finanční podpory ve výši 1000,- Kč na zabezpečení účasti pro družstva, která budou reprezentovat naši obec.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 444 bylo schváleno.

 

6.6 MAS Krajina srdce

MAS žádá o příspěvek na provoz na léta 2017 – 2021 ve výši 4.000,- Kč/rok.

Návrh na usnesení č. 445: Zastupitelé schvalují poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč na rok 2017.

Výsledek hlasování: 9 pro, 1 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 445 bylo schváleno.

 

6.7 Směna pozemků

Na základě žádosti vlastníků pozemků v k. ú. Borotín u Tábora parc. č. 1903/15, 1101/16, 1101/17, 1028/52 a 1028/32 byl vyhlášen záměr směnit tyto pozemky za pozemky ve stejném k. ú., které jsou ve vlastnictví městyse parc. č. 2212/1 a 2212/2. Ve stanovené lhůtě nebyly proti záměru podány žádné námitky.

Návrh na usnesení č. 446: Zastupitelé schvalují směnu pozemků v k. ú. Borotín u Tábora parc. č. 1903/15, 1101/16, 1101/17, 1028/52 a 1028/32, které jsou v soukromém vlastnictví za pozemky ve vlastnictví městyse v k. ú. Borotín u Tábora parc. č. 2212/1 a 2212/2.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 446 bylo schváleno.

 

6.8 Prodej multikár

Byl vyhlášen záměr na prodej 2 nevyužívaných multikár, které jsou ve vlastnictví obce za minimální cenu 10.000,- Kč/ks. Ve stanovené lhůtě se přihlásil jediný zájemce s nabídkovou cenou 20.000,- Kč za obě multikáry a vyjádřil souhlas s podmínkami prodeje.

Návrh na usnesení č. 447: Zastupitelé schvalují prodej multikár M 25 SPZ TA 47-76 (modrá) a M25, SPZ TA 71-28 (zelená) firmě Procházka, borotínská s. r. o..

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 447 bylo schváleno.

 

6.9 Zřízení věcného břemene EON

Zastupitelstvo projednalo zřízení věcného břemene na vedení elektrické přípojky EON pro rodinný domek manželů Svatošových po pozemku č. 2236/2 v k.ú. Borotín.

Návrh na usnesení č. 448: Zastupitelé schvalují smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městysem Borotín a firmou EON a pověřují starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 448 bylo schváleno.

 

6.10 POV – DSO Venkov

Projekt na nákup kontejnerů na tříděný odpad byl Jihočeským krajem podpořen částkou 400.000,- Kč. Zástupcům DSO byly předány požadavky na kontejnery pro naši obec, zejména máme zájem o kontejner na papír, velké plasty a velké sklo.

Návrh na usnesení č. 449: Zastupitelé schvalují zapojení obce do projektu a dofinancování části projektu připadající na mětys Borotín.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 449 bylo schváleno.

 

6.11 POV Společenství obcí Čertovo Břemeno

Projekt na nákup sněhové frézy byl Jihočeským krajem podpořen částkou 500.000,- Kč. Obec bude frézu využívat pro běžkařské trasy. Dofinancování projektu zajistí obec Jistebnice, na kterou bude po skončení udržitelnosti projektu fréza převedena.

Návrh na usnesení č. 450: Zastupitelé souhlasí s účastí v projektu.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 450 bylo schváleno.

 

7. Závěr

 

Schůzi zakončila paní Mgr. Lenka Pípalová v 20,30 hodin.

 

Ing. Antonín Brož, starosta ….................................................

 

Mgr. Lenka Pípalová, místostarostka …...............................

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................................

 

................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je 21.09.2017

Svátek slaví Matouš

Aktuality

Aktuality

očkování psů
více
Prodej multikár
více
pronájem obecního bytu
více
Zápis z 27. schůze zastupitelstva
více
02.10.2017
více
Výzva občanům
více
Cesta k hudbě
více
27.09.2017
více
27.09.2017
více
Kondiční cvičení
více
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
více
rozpočtové opatření č. 6-2017
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Mudr. Brožová dovolená
více
Rozbory vody
více
Nabídka pozemků k pronájmu
více
Zápis ze schůze zastupitelstva
více
prihláška odběrů hlášení
více
rozpočtové opatření č. 5-2017
více
Město Sedlčany
více
Závěrečný účet 2016
více

UPOZORNĚNÍ

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Otevírací doba
více
rozpočtové opatření č. 4-2017
více

Jarní cena Borotína 2017

44. ročník

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Centrální vytápění obce - dotazník
více
Rozbor vody z veřejného vodovodu
více

AKADEMIE 2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Nová otevírací doba Pošty Partner
více
Zápis ze schůze zastupitelstva
více
Uzavírka silnice Mitrovice
více
Závěrečný účet 2016
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
více
rozpočtové opatření č. 3-2017
více
Rozpočtové opatření č. 2-2017
více
Rozbory vody pro občany
více
Masopust 2017
více

Adoptuj svůj tým

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice
více
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota
více
Přerušení dodávky el. energie
více

Nabídka ubytování

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Rozpočtové opatření č. 1-2017
více
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
více

Den otevřených dveří

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Vyhlášky č. 1-2017 a 2-2017
více
Oznámení
více

Informace k zápisu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Návrat k tradici

Závod v běhu na lyžích 20.1.2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Vánoční posezení s anglickou literaturou

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Dívky bronzové

Krajské kolo Sportovní ligy základních škol ve florbalu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Výhledový rozpočet 2016-2019
více
Rozpočet Městyse Borotín na rok 2017
více
Novoroční šlápota 01.01.2017
více
Vítání občánků 30.10.2016
více
Adventní koncert
více
Posypový stroj
více

Představujeme Vám vítězné družstvo okresního kola ve florbalu

Dívky osmých a devátých tříd pokračují ve vítězném tažení

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Muzikál "Mama mia!"

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Oslavy 120. výročí otevření školy aneb u borotínské základky se nejen střílelo

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Benefiční ples školy

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Oslavy 120. let založení ZS v Borotíně
více
Drakiáda
více
Zdravotní a kondiční cvičení
více
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb do senátu I. kolo 07.- 08.10.2016
více
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016
více
Upozornění EON
více
Výzva
více
SLUŽBY a PODNIKÁNÍ
více
Výměna a odečty vodoměrů
více
GIVT.cz
více
Maliny, léto a jižní Čechy
více

JARNÍ CENA BOROTÍNA

43. ročník, 13.6.2016

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Pozvánka

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Závěrečný účet DSO Venkov
více
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015
více
Závěrečný účet za rok 2015
více

TO JE BASKETBAL

Hoď míčem, odběhni T-běh, natoč video a zajisti si účast v soutěži

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Borotínská naučná stezka J.E.Kypty
více
Pěší stezka přes Dehetník
více

Veřejná sbírka

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

DOBRODRUŽSTVÍ ZA HUMNY

(4.5. - 5.5. a 5.5. - 6.5. 2016)

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Finanční úřad
více
Veřejná vyhláška
více

HOD GUMOVOU HOLÍNKOU 2016 - 35. ročník

Duben, sněžení a mráz

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více

Lyžařský a snowboardový kurz 2016

Tradičně v netradičním termínu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Borotínský Zpravodaj č. 142
více

Poděkování

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Výroční zpráva za rok 2015
více

Zápis do 1. ročníku 2016-2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Hlídání dětí
Nabízím hlídání dětí v Borotíně -vyzvednu ze školy i školky -program převážně venku se sportovním zaměřením (hry kolektivní,hry míčové,švihadlo,základy atletiky),vycházky do okolí -v případě špatného počasí je zázemí v rodinném domku se zahradou. Cena: 50,-/hod nebo dohodou Tel. : 777 629 763 E-mail:katerina.brindova@seznam.cz (jsem maminkou 2 holčiček 5 a 9 let,v Borotíně bydlíme od září 2015, zkušenosti s hlídáním mám několik let, byla jsem koordinátorkou MC)
více
Borotínský Zpravodaj č. 141
více
Borotínský Zpravodaj č. 140
více
vyhláška 2/2015
více
Lampionový průvod 11.11.2015
více
Pietní shromáždění v Borotíně 28.10.2015
více
Borotínský Zpravodaj č. 139
více
Poznej Toulavu i ty
více
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Závěrečný účet DSO
více
Borotínský Zpravodaj č. 138
více
Borotínský Zpravodaj č. 137
více
Borotínský Zpravodaj č. 136
více
Borotínský Zpravodaj č. 135
více
Borotínský Zpravodaj č. 134
více
Borotínský Zpravodaj č. 133
více
Borotínský Zpravodaj č. 132
více
Borotínský Zpravodaj č. 131 - Zvláštní vydání
více
vyhláška č. 1/2015
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Veřejná vyhláška
více
Toulava
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Paměti městečka Borotín
více
Czech point
více
Úřad městyse
více
Obecní kroniky
více
Platby místních poplatků - platba od 01.02.2016
více
Turistická známka
více

Běžkařské trasy

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled stránek?