Městys Borotín - oficiální www stránky

Zápisy zastupitelstva

Zápis ze schůze zastupitelstva

 

 

Z á p i s

 z 25. zasedání zastupitelstva městyse Borotín, které se konalo
15. června 2017od 18,00 hodin na radnici v Borotíně.

 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

1.1 Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájila a řídila paní Mgr. Lenka Pípalová. Zasedání je schopno se usnášet.
Je přítomno 11 zastupitelů (73 % zvolených) a 10 hostů.

Zapisovatelem byl jmenován Ing. Antonín Brož, ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Petra Tejnorová a paní Ing. Radka Koutenská.

 

1.2 Program zasedání

Předsedající navrhla program 25. zasedání zastupitelstva. Vyzvala členy zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda navrhují předložený program doplnit či změnit. K návrhu program nebyly vzneseny připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu.

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva

3. Závěrečné účty a účetní závěrky Městyse Borotín, Společenství obcí Čertovo Břemeno a DSO Venkov

4. Příprava obecních staveb, granty, výběr dodavatelů staveb, výběrová řízení, projednání smluv

5. Centrální vytápění obce

6. Připomínky, diskuse, různé.

7. Závěr

Návrh na usnesení č. 451: Zastupitelstvo schvaluje program 25. zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 451 bylo schváleno.

 

2. Zápis z minulé schůze

Předsedající vyzvala zastupitele, zda mají k zápisu z 24. zasedání nějaké připomínky, či jej chtějí doplnit. Nikdo ze zastupitelů žádné připomínky neměl.

 

3. Závěrečné účty a účetní závěrky Městyse Borotín, Společenství obcí Čertovo Břemeno a DSO Venkov za rok 2016

 

3.1 Účetní závěrka a závěrečný účet městyse Borotín

Zastupitelstvo projednalo účetní závěrku městyse Borotín za rok 2016. K účetní závěrce městyse Borotín za rok 2016 paní Jana Čermáková předložila:

Výkaz zisku a ztráty, rozvahu a přílohu

Inventarizační zprávu

Zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2016

Návrh na usnesení č. 452: Zastupitelstvo schválilo výsledek hospodaření /účetní závěrku/ městyse Borotín /IČ 00252107/ za rok 2016.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 452 bylo schváleno.

Účetní závěrku schválili všichni přítomní zastupitelé uvedení na prezenční listině z tohoto zasedání zastupitelstva. Protokol o schválení účetní závěrky je přílohou zápisu.

Zastupitelstvo dále projednalo závěrečný účet městyse Borotín za rok 2016.

Návrh na usnesení č. 453: Zastupitelstvo souhlasí s celoročním hospodařením městyse Borotín za rok 2016 s výrokem „bez výhrad“.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 453 bylo schváleno.

 

3.2 Účetní závěrka a závěrečný účet Společenství obcí Čertovo Břemeno

Paní Jana Čermáková předložila účetní závěrku a závěrečný účet Společenství obcí Čertovo Břemeno. Zastupitelé vzali na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet Společenství obcí Čertovo Břemeno za rok 2016.

 

3.3 Účetní závěrka a závěrečný účet DSO Venkov

Paní Jana Čermáková předložila účetní závěrku a závěrečný účet DSO Venkov. Zastupitelé vzali na vědomí účetní závěrku a závěrečný účet DSO Venkov za rok 2016.

 

4. Příprava obecních staveb, granty, výběr dodavatelů staveb, výběrová řízení, projednání smluv

 

4.1 POV – Výměna oken a vchodových dveří v č. p. 153

Akce pokračuje dle harmonogramu. Po zaměření všech oken a dveří předložil dodavatel dodatek ke smlouvě č. 1, ve kterém je změněn typ malých vikýřových oken. Místo dvoukřídlých oken budou dodána okna jednokřídlá s optickým předělem.

Návrh na usnesení č. 454: Zastupitelé schvalují dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 454 bylo schváleno.

 

4.2 Kraj Jistebnické vrchoviny – komplexní obnova zeleně II. etapa

Starosta a pan Tomáš Pazourek zpracovávají podklady pro výběrové řízení. Je třeba dodat seznam konkrétních stromů a způsob jejich ošetření.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

 

4.3 Místní komunikace „U Kapličky“

22. 6. 2017 proběhne zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje, které projedná přidělení dotací. Náš projekt postoupil do závěrečného hodnocení. Pokud bude podpořen, proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

 

4.4 ČOV Borotín – doplnění zařízení pro srážení fosforu

Průzkum trhu provádí Ing. Pivokonský.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

 

4.5 Výměna vodoměrů

Akce bude pokračovat v pátek 16. 6. 2017 výměnou dalších 15 vodoměrů.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací.

 

4.6 Sběrný dvůr v Chomoutově Lhotě

Byl vyhlášen průzkum trhu na projektovou dokumentaci. Došlo k zaměření pozemku a je podána žádost o změnu kultury pozemku.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

 

4.7 Oprava č. p. 79 – bývalé sklenářství

Jednání se Zuzanou a Zdeňkem Baladovými ohledně určení hranic pozemků dále pokračují.

Zastupitelé vzali na vědomí postup jednání.

 

4.8 Výstavba multifunkčního hřiště

Probíhá příprava projektu. Došlo k zaměření pozemku. Jsou připravovány podklady pro rychlé provedení projektové dokumentace dle požadavků připravované výzvy MMR ČR.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

 

4.9 Oprava elektrického vedení ke kašně

Nový kabel byl doveden z rozvodné skříně ke kašně pro čerpání vody. Jedna fáze byla vyvedena pro případné osazení osvětlení v blízkosti kašny.

Zastupitelé vzali na vědomí průběh akce.

 

5. Centrální vytápění obce

Na základě usnesení z minulého zasedání zastupitelstva proběhl opakovaný průzkum zájmu o připojení k centrálnímu vytápění mezi obyvateli Borotína a vlastníky nemovitostí v obci. Opětovně se k odběru přihlásila necelá stovka zájemců. To je pro projekt v rozsahu, v jakém byl navržen, málo.

Návrh na usnesení č. 455: Zastupitelstvo souhlasí se zastavením projektu centrálního vytápění v rozsahu navrženém firmou KASFIN.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 455 bylo schváleno.

Starosta a místostarostka jednali v minulých dnech s Ing. Václavkem ze znojemské firmy DŘEVO - PRODUKT SV, spol. s r. o., která se zabývá dodávkou technologií pro vytápění štěpkou i komplexním řešením vytápění domů, firem i obcí. Existuje možnost realizovat projekt centrálního vytápění podpořený z projektu přeshraniční spolupráce. Výše dotace z tohoto dotačního titulu je až 85%. Díky spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, lesnickou fakultou, a odborníky ze zahraničí by se vytápění v Borotíně mohlo stát tzv. vzorovým projektem a získat maximální výši dotace.

Návrh na usnesení č. 456: Zastupitelstvo pověřuje starostu a místostarostku dalším jednáním s Ing. Václavkem a shromážděním podrobnějších informací a požadavků pro zapojení do projektu přeshraniční spolupráce.

Výsledek hlasování: 10 pro, 1 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 456 bylo schváleno.

 

 

 

 

6. Připomínky, diskuse, různé

 

6.1 Poděkování

Zastupitelé děkují za reprezentaci obce dobrovolným hasičům z SDH Pikov, kteří opakovaně vybojovali prvenství v krajském kole soutěže v požárním sportu a postoupili do celostátního kola této soutěže.

Zastupitelé dále děkují kulturní komisi, Osvětové besedě Borotín a všem zapojeným organizátorům za uspořádání zábavného odpoledne k Mezinárodnímu dni dětí.

 

6.2 Pronájem s následnou koupí řadového domu č. p. 252

Zastupitelé projednali možnost pronájmu a následné koupě řadového domu č. p. 252 paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Paníxxxxxxx souhlasí s podmínkami pronájmu a následné koupě.

Návrh na usnesení č. 457: Zastupitelstvo souhlasí s pronájmem a následným prodejem řadového domu č. p. 252 a pověřují starostu vyhlášením záměru na pronájem resp. prodej konkrétní osobě. Zároveň zastupitelstvo schvaluje znění smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o nájmu bytu a pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 457 bylo schváleno.

 

6.3 Informace ZŠ a MŠ Borotín

Proběhla kontrola školní jídelny zaměstnanci Krajské hygienické stanice ČB, pracoviště Tábor. Kontrolou nebyly shledány žádné nedostatky.

Od září nastoupí do 1. třídy 14 žáků, třídním učitelem bude pan Robin Francl, ve třídě bude pracovat také asistent pedagoga. Vzhledem k nárůstu počtu žáků ve škole (od září cca 180) roste také potřeba dělit některé třídy na skupiny. Dále nelze žádné třídy spojovat na výchovy. Od září bude ve škole pracovat další pedagog s úvazkem 1,0. Z projektu Bez obav spolu (BOS), ve kterém je škola jako partner, bude ve škole pracovat školní asistent s úvazkem 0,5 po dobu dvou let.

Kapacita MŠ bude od září také plně vytížena. Dojde k navýšení úvazku učitelky MŠ z 0,5 na 1,0. Dále bude ve školce pracovat asistentka pedagoga/školní asistentka.

Zastupitelé vzali na vědomí informace ze ZŠ a MŠ.

Škola dokončuje administraci projektu Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ Borotín, který bude podán do operačního programu MŠMT „Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání“ v rámci tzv. nových šablon. Rozpočet projektu je 882.388,- Kč. Finanční prostředky jsou určeny zejména na vzdělávání pedagogů, personální podporu (školní asistent, speciální pedagog) a přednášky pro rodiče. Část financí bude použito na vybavení školy.

Návrh na usnesení č. 458: Zastupitelstvo souhlasí s podáním žádosti o grant do OP VVV.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 458 bylo schváleno.

Provoz MŠ o prázdninách

Zastupitelé projednali návrh Mgr. Lenky Pípalové na omezení provozu MŠ o hlavních prázdninách. Na jednotlivé týdny je přihlášeno méně než 10 dětí. Takovýto provoz je ekonomicky velmi nevýhodný. Ředitelka školy se pokusí rodičům, pro něž je přerušení provozu MŠ problematické, zajistit místo v některé z MŠ v okolí.

Návrh na usnesení č. 459: Zastupitelstvo souhlasí s omezením provozu MŠ v době od 3. 7. do 1. 9. 2017 a snížením úplaty za MŠ v měsících červenec a srpen.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 459 bylo schváleno.

6.4 Rozpočtová opatření

Rada obce na svém zasedání schválila rozpočtové opatření č. 4. Zastupitelé jej vzali na vědomí.

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 5, které se týká zejména přijetí dotací a dofinancování podporovaných akcí.

Návrh na usnesení č. 460: Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 460 bylo schváleno.

 

6.5 Veřejný vodovod Borotín

V minulých dnech došlo opakovaně k poklesu vody ve vodojemu a tím k přerušení dodávky pitné vody ve výše položených nemovitostech, zejména na sídlišti U Buzína. Porucha byla způsobena technickou závadou na jednom z vrtů v kombinaci se zvýšeným odběrem vody (zalévání, napouštění bazénů). V současné době je závada odstraněna. Vzhledem k nárůstu požadavků na dodávku pitné vody bude v brzké době potřeba vybudovat další vrt v lokalitě u Černotic. V případě opakované závady na vodovodu má obec k dispozici cisternu na pitnou vodu. Zastupitelé také diskutovali o možnostech omezení odběru pitné vody pro zalévání a napouštění bazénů formou místní vyhlášky. Dále zastupitelé diskutovali o podmínkách dotace na zužitkování dešťové a tzv. šedé vody z domácností.

Návrh na usnesení č. 461: Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním přípravy případně realizací průzkumného vrtu.

Výsledek hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 461 bylo schváleno.

 

6.6 Prodej farské zahrady

Na žádost, která byla adresována Biskupství českobudějovickému, o odprodej části či celé farské zahrady přišla zamítavá odpověď. Starosta kontaktoval biskupství se žádostí o osobní jednání.

Zastupitelé vzali na vědomí vývoj situace.

 

6.7 Natočení reklamního videa

Zastupitelé diskutovali o možnosti natočení reklamního videa o obci. V minulých dnech byl natáčen spot pro pořad ČT Toulavá kamera.

 

6.8 Žádost SDH Střezimíř o zapůjčení aut

SDH Střezimíř požádal o zapůjčení aut pro dopravu soutěžících mladých hasičů na republikové finále v požárním sportu ve dnech 1. - 5. 7. 2017.

Návrh na usnesení č. 462 Zastupitelstvo souhlasí se zapůjčením automobilů na výše zmíněnou akci. SDH Střezimíř uhradí spotřebované pohonné hmoty, provozní kapaliny a případně dálniční známky.

Výsledek hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 zdržel se. Usnesení č. 462 bylo schváleno.

 

6.9 Sečení parcel

Zastupitelstvo jednalo o postupu při sečení trávy na soukromých nezastavěných pozemcích v intravelánu obce.

Zastupitelé vzali na vědomí, že se jedná především o povinnost vlastníků pozemků. Obec vlastníky neposečených pozemků každoročně vyzývá k plnění povinnosti, nabízí sečení za úhradu nákladů.

 

6.10 Oprava výtluků na cestě z Pikova do Vesce

Zastupitelé projednali tuto opravu škrabankou s udusáním. Bude provedeno při teplém a suchém počasí dle možností zaměstnanců obce.

 

6.11 Sbírka pro Barokní dvůr

Paní Jana Čermáková informovala o podpoře sbírky na opravu Barokního dvora v rámci soutěže „Máme vybráno“, ve které se umístila na 5. místě. Poděkovala všem přispěvatelům i hlasujícím.

Dále informovala o pobytu zahraničních dobrovolníků na statku v následujících 2 týdnech. Pozvala přítomné na mezinárodní večer na statku, který se uskuteční
23. 6. 2017. K tanci a poslechu bude hrát skupina GRETO.

 

7. Závěr

Schůzi zakončila paní Mgr. Lenka Pípalová v 19,55 hodin.

 

Ing. Antonín Brož, starosta ….................................................

 

Mgr. Lenka Pípalová, místostarostka …...............................

 

Ověřovatelé zápisu: ................................................................

 

................................................................

 

 

 

 

 

Dnes je 25.07.2017

Svátek slaví Jakub

Aktuality

Aktuality

pozvánka na schůzi
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
více
oznámení o přerušení elektrické energie
více
rozpočtové opatření č. 5-2017
více
Město Sedlčany
více
Závěrečný účet 2016
více
Zápis ze schůze zastupitelstva
více

UPOZORNĚNÍ

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Oznámení o zamýšleném převodu
více
Otevírací doba
více
rozpočtové opatření č. 4-2017
více

Jarní cena Borotína 2017

44. ročník

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Centrální vytápění obce - dotazník
více
Rozbor vody z veřejného vodovodu
více

AKADEMIE 2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Nová otevírací doba Pošty Partner
více
Zápis ze schůze zastupitelstva
více
Uzavírka silnice Mitrovice
více
Závěrečný účet 2016
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
více
rozpočtové opatření č. 3-2017
více
Rozpočtové opatření č. 2-2017
více
Rozbory vody pro občany
více
Masopust 2017
více

Adoptuj svůj tým

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice
více
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota
více
Přerušení dodávky el. energie
více

Nabídka ubytování

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Rozpočtové opatření č. 1-2017
více
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
více

Den otevřených dveří

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Vyhlášky č. 1-2017 a 2-2017
více
Oznámení
více

Informace k zápisu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Návrat k tradici

Závod v běhu na lyžích 20.1.2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Vánoční posezení s anglickou literaturou

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Dívky bronzové

Krajské kolo Sportovní ligy základních škol ve florbalu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Výhledový rozpočet 2016-2019
více
Rozpočet Městyse Borotín na rok 2017
více
Novoroční šlápota 01.01.2017
více
Vítání občánků 30.10.2016
více
Adventní koncert
více
Posypový stroj
více

Představujeme Vám vítězné družstvo okresního kola ve florbalu

Dívky osmých a devátých tříd pokračují ve vítězném tažení

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Muzikál "Mama mia!"

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Oslavy 120. výročí otevření školy aneb u borotínské základky se nejen střílelo

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Benefiční ples školy

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Oslavy 120. let založení ZS v Borotíně
více
Drakiáda
více
Zdravotní a kondiční cvičení
více
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb do senátu I. kolo 07.- 08.10.2016
více
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016
více
Upozornění EON
více
Výzva
více
SLUŽBY a PODNIKÁNÍ
více
Výměna a odečty vodoměrů
více
GIVT.cz
více
Maliny, léto a jižní Čechy
více

JARNÍ CENA BOROTÍNA

43. ročník, 13.6.2016

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Pozvánka

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Závěrečný účet DSO Venkov
více
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015
více
Závěrečný účet za rok 2015
více

TO JE BASKETBAL

Hoď míčem, odběhni T-běh, natoč video a zajisti si účast v soutěži

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Borotínská naučná stezka J.E.Kypty
více
Pěší stezka přes Dehetník
více

Veřejná sbírka

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

DOBRODRUŽSTVÍ ZA HUMNY

(4.5. - 5.5. a 5.5. - 6.5. 2016)

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Finanční úřad
více
Veřejná vyhláška
více

HOD GUMOVOU HOLÍNKOU 2016 - 35. ročník

Duben, sněžení a mráz

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více

Lyžařský a snowboardový kurz 2016

Tradičně v netradičním termínu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Borotínský Zpravodaj č. 142
více

Poděkování

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Výroční zpráva za rok 2015
více

Zápis do 1. ročníku 2016-2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Hlídání dětí
Nabízím hlídání dětí v Borotíně -vyzvednu ze školy i školky -program převážně venku se sportovním zaměřením (hry kolektivní,hry míčové,švihadlo,základy atletiky),vycházky do okolí -v případě špatného počasí je zázemí v rodinném domku se zahradou. Cena: 50,-/hod nebo dohodou Tel. : 777 629 763 E-mail:katerina.brindova@seznam.cz (jsem maminkou 2 holčiček 5 a 9 let,v Borotíně bydlíme od září 2015, zkušenosti s hlídáním mám několik let, byla jsem koordinátorkou MC)
více
Borotínský Zpravodaj č. 141
více
Borotínský Zpravodaj č. 140
více
vyhláška 2/2015
více
Lampionový průvod 11.11.2015
více
Pietní shromáždění v Borotíně 28.10.2015
více
Borotínský Zpravodaj č. 139
více
Poznej Toulavu i ty
více
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Závěrečný účet DSO
více
Borotínský Zpravodaj č. 138
více
Borotínský Zpravodaj č. 137
více
Borotínský Zpravodaj č. 136
více
Borotínský Zpravodaj č. 135
více
Borotínský Zpravodaj č. 134
více
Borotínský Zpravodaj č. 133
více
Borotínský Zpravodaj č. 132
více
Borotínský Zpravodaj č. 131 - Zvláštní vydání
více
vyhláška č. 1/2015
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Veřejná vyhláška
více
Toulava
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Paměti městečka Borotín
více
Czech point
více
Úřad městyse
více
Obecní kroniky
více
Platby místních poplatků - platba od 01.02.2016
více
Turistická známka
více

Běžkařské trasy

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled stránek?