Městys Borotín - oficiální www stránky

Zápisy zastupitelstva

Zápis ze schůze zastupitelstva

Z á p i s

 

z  26. zasedání zastupitelstva městyse Borotín, které se konalo 27. července 2017

od 19,00 hodin na radnici v Borotíně.

 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

1.1 Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zasedání zahájila a řídila paní Mgr. Lenka Pípalová. Zasedání je schopno se usnášet.
Je přítomno 13 zastupitelů (87 % zvolených) a 7 hostů.

Zapisovatelem byl jmenován Ing. Antonín Brož, ověřovateli zápisu byli jmenováni paní Jitka Novotná a Ing. Antonín Šmejkal.

 

1.2 Program zasedání

Předsedající navrhla program 26. zasedání zastupitelstva. Vyzvala členy zastupitelstva, aby se vyjádřili, zda souhlasí s navrhovaným programem, nebo zda navrhují předložený program doplnit či změnit. K návrhu programu nebyly vzneseny připomínky. Bylo přistoupeno k hlasování o návrhu programu.

1. Zahájení, jmenování zapisovatele a ověřovatelů zápisu, program zasedání

2. Zápis z minulého zasedání zastupitelstva

3. Příprava obecních staveb, granty, výběr dodavatelů staveb, výběrová řízení

4. Projednání smluv

5. Centrální vytápění obce

6. Připomínky, diskuse, různé.

7. Závěr

Návrh na usnesení č. 463: Zastupitelstvo schvaluje program 26. zasedání zastupitelstva dle návrhu předneseného předsedající.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 463 bylo schváleno.

 

2. Zápis z minulé schůze

Předsedající vyzvala zastupitele, zda mají k zápisu z 25. zasedání nějaké připomínky, či jej chtějí doplnit. Nikdo ze zastupitelů žádné připomínky neměl.

 

3. Příprava obecních staveb, granty, výběr dodavatelů staveb, výběrová řízení

 

3.1 POV – Výměna oken a vchodových dveří v č. p. 153

Akce pokračuje dle harmonogramu. S dodavatelem byl projednán dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, ve kterém je doplněna dodávka a montáž dveří a okna do suterénu. Celková cena díla bude 422.531,27 Kč.

Návrh na usnesení č. 464: Zastupitelé schvalují dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 464 bylo schváleno.

 

4.2 Kraj Jistebnické vrchoviny – komplexní obnova zeleně II. etapa

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. Do výběrového řízení se nepřihlásil žádný uchazeč, proto bylo zrušeno. V doručené smlouvě o poskytnutí dotace je uvedena podmínka, že pro přiznání dotace musí být projekt realizován v plném rozsahu, nejen v rozsahu odpovídajícím poskytnuté dotaci. Rozpočet projektu je 320.499,- Kč, poskytnutá dotace činí 80.000,- Kč, spoluúčast obce by tak činila více než 240.000,- Kč. Zastupitelé diskutovali o nutnosti realizace projektu. Údržbu zeleně je nutno zrealizovat, práce se však mohou provádět postupně.

Návrh na usnesení č. 465: Zastupitelé souhlasí s nepřijetím dotace za podmínek uvedených v Rozhodnutí o přijetí dotace.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 465 bylo schváleno.

 

3.3 Místní komunikace „U Kapličky“

Projekt nebyl podpořen. Zastupitelé diskutovali o dalším postupu práce na projektu. Budou sledovány možnosti získat finanční prostředky na výstavbu komunikací z různých dotačních a grantových programů. Práce na výstavbě bude prozatím zastavena.

Návrh na usnesení č. 466: Zastupitelé schvalují zastavení stavebních prací.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 466 bylo schváleno.

 

3.4 ČOV Borotín – doplnění zařízení pro srážení fosforu

Byl proveden průzkum trhu, který zpracoval Ing. Pivokonský. Výběrová komise ve složení Ing. Pivokonský, Ing. Brož, Tomáš Pazourek, Jana Čermáková a Petra Tejnorová vyhodnotili jako nejvýhodnější nabídku firmy ENVI-PUP s. r. o. za celkovou cenu 220.193,- Kč včetně DPH. Tuto firmu výběrová komise doporučuje vybrat jako dodavatele akce.

Návrh na usnesení č. 467: Zastupitelé schvalují výběr dodavatelem akce ČOV Borotín – doplnění zařízení pro srážení fosforu firmu ENVI-PUR s. r. o. Soběslav a pověřují starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 467 bylo schváleno.

 

3.5 Výměna vodoměrů

Akce pokračovala v pátek 16. 6. 2017 výměnou 15 vodoměrů, dalších 15 jich bude vyměněno 4. 8. 2017.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

 

3.6 Sběrný dvůr v Chomoutově Lhotě

Byl proveden průzkum trhu na projektovou dokumentaci, který zpracoval Ing. Pivokonský. Výběrová komise ve složení Ing. Pivokonský, Ing. Brož, Tomáš Pazourek, Jana Čermáková a Petra Tejnorová vyhodnotili jako nejvýhodnější nabídku firmy VSP Projekt, která podala nejvýhodnější nabídku za 130.000,- Kč, 50% částky bude uhrazeno po odevzdání dokumentace, zbylých 50% po povolení stavby. Smlouvy do výše 200.000,- Kč bez DPH je starosta oprávněn podepsat bez předchozího schválení zastupitelstvem či radou obce. Vzhledem k časové tísni starosta smlouvu s dodavatelem podepsal. Projektová dokumentace byla odevzdána, povolení stavby je ve fázi zpracování. Termín předložení projektové žádosti na MŽP je na konci srpna.

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

 

 

 

3.7 Oprava č. p. 79 – bývalé sklenářství

Jednání se Zuzanou a Zdeňkem Baladovými ohledně určení hranic pozemků dále pokračují. Ústně byl dohodnut prodej části pozemku za č. p. 79 za cenu 200,- Kč/m2.

Pozemky jsou zaměřeny, je připraveno přeložení elektrické přípojky, připravují se geometrické plány a smlouvy.

Návrh na usnesení č. 468: Zastupitelé schvalují vyhlášení záměru na prodej pozemku konkrétním osobám za cenu 200,- Kč/m2, které bude provedeno po obdržení geometrického plánu.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 468 bylo schváleno.

 

3.8 Výstavba multifunkčního hřiště a modernizace sportovní haly

Projektovou dokumentaci na výstavbu multifunkčního hřiště zpracovává firma TIMORIS ve spolupráci s Ing. Hájkem. Součástí akce je výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem a hřiště pro venkovní posilovnu. Cena stavby je odhadována na cca 4.000.000,- Kč.

Projektovou dokumentaci na modernizaci sportovní haly zpracovává firma ISP Praha, která již v minulosti zpracovala projekt na výstavbu haly. V rámci projektu dojde k rekonstrukci sociálního zařízení, střechy, oken, vnitřních dveří a povrchu v hale. Rozpočet projektu je také cca 4.000.000,- Kč.

Oba dva projekty je možné financovat z dotačního programu MMR na budování a rekonstrukce sportovišť, která slouží pro výuku Tv na školách. Každá obec však může do daného dotačního titulu podat pouze jeden projekt. Zastupitelé diskutovali o tom, kterému z projektů dát přednost. Vzhledem k časové tísni (termín podání žádosti o finanční podporu je 18. 8. 2017) a administrativní náročnosti získání potřebných povolení ke stavbě hřiště byl vybrán projekt na rekonstrukci haly. Příprava projektové dokumentace a stavebního povolení na hřiště bude pokračovat tak, aby v případě vypsání dalšího dotačního titulu bylo možné požádat o dotaci na jeho výstavbu. Zpracování projektové žádosti na rekonstrukci sportovní haly provede FILAGONA s.r.o.

Návrh na usnesení č. 469: Zastupitelé schvalují realizaci projektu Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín a v té souvislosti smlouvu o dílo na zpracování stavebního projektu na modernizaci s firmou ISP Praha, s.r.o., příkazní smlouvu na zpracování projekt. žádosti a administraci projektu s FILAGONA s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1 a dále smlouvu o dílo č. 17012-604 na zpracování projektu na výstavbu multifunkčního hřiště s firmou TIMORIS Projekt a.s., Náves Svobody 8/14, Olomouc.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 469 bylo schváleno.

 

3.9 Dům seniorů Borotín

Biskupství Českobudějovické zamítlo žádost obce o odprodej části farské zahrady, která by mohla sloužit jako pozemek pro výstavbu domu seniorů. Jinou lokalitu vhodnou pro výstavbu tohoto zařízení s dostačující kapacitou v obci nemáme. Zájem o dům seniorů je v obci veliký. Starosta se obrátil s žádostí o pomoc při jednáních na pana Jana Rumla. Ten vystoupil na zasedání a nabídl obci pomoc při vyjednávání. Navrhl, aby obec jednala o odkupu celé zahrady včetně fary, nejen části pozemku pro výstavu domu seniorů. Vzhledem k havarijnímu stavu fary a nutnosti jejich oprav by toto jednání mohlo být úspěšnější. Nejprve je nutno posoudit stav fary a vypracovat odhad kupní ceny. Dále by měla proběhnout jednání s otcem Korandou a na biskupství.

Návrh na usnesení č. 470: Zastupitelé pověřují starostu a místostarostku dalším jednáním ohledně případného prodeje farské zahrady včetně fary s biskupstvím. Zastupitelé souhlasí se zpracováním znaleckého posudku a cenového odhadu na faru a farskou zahradu.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 470 bylo schváleno.

 

3.10 Posílení vodovodu

V minulých dnech došlo opakovaně k poklesu vody ve vodojemu a tím k přerušení dodávky pitné vody ve výše položených nemovitostech, zejména na sídlištích U Buzína a Na Sušárně. Porucha byla způsobena technickou závadou na jednom z vrtů v kombinaci se zvýšeným odběrem vody (zalévání, napouštění bazénů). Závada byla odstraněna, ale vzhledem k velké spotřebě vody se nedařilo vodojem doplnit. Vzhledem k nárůstu požadavků na dodávku pitné vody byl vybudován další vrt v lokalitě u Černotic. Voda se čerpá z hloubky 66 m. Současně s vybudování přípojky ke čtvrtému vrtu byla vybudována příprava pro připojení případného pátého vrtu. Voda z vrtu byla odčerpávána a po usazení kalů byl vrt připojen k vodojemu.

Zastupitelé vzali na vědomí průběh prací na stavbě vrtu.

 

3.11 Oprava kanalizace

SUS nabídla obci doasfaltování kontrolních šachet kanalizace na úroveň vozovky. Obec má na své náklady šachty vyzvednout a vypodložit tak, aby byly v rovině s povrchem vozovky.

Návrh na usnesení č. 471: Zastupitelé schvalují realizaci akce.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 471 bylo schváleno.

 

3.12 Rekonstrukce č. p. 88 s vestavbou 3 bytových jednotek

Jsou shromážděna veškerá potřebná vyjádření dotčených institucí a je připravena žádost o stavební povolení (ohlášení stavby).

Zastupitelé vzali na vědomí postup prací na projektu.

 

4. projednání smluv

 

4.1 Prodej řadového domu č. p. 252

Zastupitelé projednali znění nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí mezi městysem a paní Radkou Říhovou. Paní Radka Říhová souhlasí s podmínkami pronájmu i budoucí kupní cenou, uhradila požadovanou částku 902.854,- Kč, která bude následně převedena paní Lence Lachoutové.

Návrh na usnesení č. 472: Zastupitelé schvalují nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí na pronájem a násl. koupi řadového domu č. p. 252 v Borotíně.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 472 bylo schváleno.

Návrh na usnesení č. 473: Zastupitelé schvalují převod 902.854,- Kč paní Lence Lachoutové jako vratku zálohy na koupi řadového rodinného domu č. p. 252 dle smlouvy o smlouvě budoucí.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 473 bylo schváleno.

 

4.2 Darovací smlouva

Zastupitelé projednali znění darovací smlouvy mezi Sdružením hasičů ČR, městysem Borotín a SH ČMS Kamenná Lhota, na základě které daruje Sdružení hasičů ČR městysu Borotín pozemek p. č. st. 39 o výměře 52 m2, jehož součástí je budova hasičské zbrojnice v Kamenné Lhotě. Městys uhradí 1.000,- Kč jako náklady spojené s převodem nemovitosti a SDH Kamenná Lhota bude nemovitost bezplatně užívat.

Návrh na usnesení č. 474: Zastupitelé schvalují přijetí daru, uhrazení poplatku a znění darovací smlouvy.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 474 bylo schváleno.

 

4.3 Nákup pozemků pod cestou do Pikova

Smlouvy budou postupně uzavírány, návrhy na vklad do KN budou postupně podávány. Zastupitelé vzali na vědomí postup prací.

 

4.4 Darovací smlouva

JČ kraj zaslal návrh darovací smlouvy, na základě které obec převede na JČ kraj pozemky pod komunikací v centru obce. Na návrh Ing. Koutenské bude kraj vyzván k doplnění smlouvy o body týkající se umožnění oprav případně budování inženýrských sítí, které vedou pod komunikací.

Návrh na usnesení č. 475: Zastupitelé schvalují zveřejnění záměru převodu dotčených pozemků.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 475 bylo schváleno.

 

4.5 Smlouva Eon

Zastupitelé projednali znění smlouvy mezi městysem a firmou Eon, na základě které budou vybudovány elektrické přípojky k nově vznikajícím stavebním parcelám Na Sušárně. Na základě smlouvy musí být parcely připojeny nejpozději
do 30. 6. 2018.

Návrh na usnesení č. 476: Zastupitelé schvalují znění smlouvy a pověřují starostu jejím podpisem.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 476 bylo schváleno.

 

4.6 Prodej stavebních parcel Na Sušárně

Zastupitelé projednali možnost prodeje budoucích stavebních parcel Na Sušárně ještě v době před dokončením inženýrských sítí a místní příjezdové komunikace. Zájem o tyto parcely mezi budoucími stavebníky je značný, rádi by získali čas na přípravu projektových dokumentací případně prostor pro jednání s finančními ústavy ohledně možnosti hypoték. Vzhledem k plánovaným investicím do pozemků a náročnosti přípravných prací při budování inženýrských sítí a příjezdové komunikace není prodej před dokončením zasíťování parcel vhodný. Termín pro dokončení prací je
30. 6. 2018.

Návrh na usnesení č. 477: Zastupitelé schvalují co nejrychlejší zpracování projektové dokumentace na výstavbu inženýrských sítí a místní komunikace. Neschvalují prodej před dokončením výstavby sítí.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 477 bylo schváleno.

 

5. Centrální vytápění obce

Na základě rozhodnutí z minulého zasedání zastupitelstva proběhla další jednání ohledně možnosti centrálního vytápění biomasou v obci. Dne 14. 7. 2017 proběhla jednání a exkurze v několika kotelnách ve Znojmě a okolí Vídně. Obec má možnost zapojit se do projektu přeshraniční spolupráce jako partner s finančním příspěvkem. Tento projekt je určen na budování vzorových projektů a následný vědecký výzkum využití těchto vzorových staveb. Partnery projektu by byla Lesnická fakulta Mendelovy univerzity v Brně a rakouská firma Agral plus. Celková výše nákladů projektu je okolo 1.000.000,- eur, z toho na investici – vybudování kotelny, rozvodů, skladu atd. – je určeno 30% celkových nákladů. Možná dotace je až do výše 90% způsobilých výdajů projektu. Konkrétně pro naši obec by to znamenalo investici na vytápění ve výši cca 9.000.000,- Kč, z toho až 90% dotace. Za tuto částku lze do projektu zapojit většinu obecních budov (č. p. 153, 88, 78, 79, 57). Jako prostory k vybudování kotelny i skladu štěpky obec upřednostňuje využití stávajících kapacit, např. část sklepů v č. p. 78, štěpku pro tento rozsah vytápění jsou schopny produkovat místní lesy. Žádost o grant je třeba podat do konce listopadu.

V následujících dnech proběhne setkání partnerů u nás. Následně budou dohodnuty konkrétní podmínky a kroky případného podání projektové žádosti.

Připojení soukromých nemovitostí zřejmě nebude v rámci projektu hrazeno, po trase rozvodů však bude majitelům nemovitosti zřejmě umožněno připojení na vlastní náklady.

Návrh na usnesení č. 478: Zastupitelé schvalují zapojení do projektu a pověřují starostu a místostarostku dalším jednáním.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 478 bylo schváleno.

 

6. Připomínky, diskuse, různé

 

6.1 Kontrola FÚ

Proběhla kontrola dokumentace a postupů při čerpání dotací z úřadu práce na zaměstnance, kteří byli v obci zaměstnáni v letech 2013 – 2015 v rámci 4 projektů. Všechny projekty byly bez závad. Zastupitelé děkují paní Janě Čermákové a Tomáši Pazourkovi za svědomitou práci.

 

6.2 Přezkum hospodaření obce

Proběhne 11. 9. 2017. Přezkum provedou zaměstnanci krajského úřadu.

Zastupitelé vzali na vědomí.

 

6.3 Dopis pana Antonína Táborského

Dne 4. 7. 2017 doručil na úřad městyse dopis pan Antonín Táborský. Pan Táborský ve svém dopise opakovaně žádá řešení svých problémů, ohrazuje se proti postupu řešení ze strany obce. Stěžuje si na neoprávněné užívání svého pozemku při pálení čarodějnic a žádá po obci finanční kompenzaci. Dalším dopisem ze dne 25. 7. 2017 žádá pan Táborský odpovědi na své dopisy ze dne 4. 7. 2017 a 4. 9. 2015. Pálení čarodějnic nebylo obecní akcí. Obec akci nepovolovala a ani neorganizovala. Další dotazy zmiňované v obou dopisech již obec panu Táborskému opakovaně zodpovídala.

Návrh na usnesení č. 479: Zastupitelstvo nesouhlasí s finanční kompenzací panu Táborskému a pověřuje místostarostku dalším jednáním s panem Táborským a sepsáním odpovědi v zákonné lhůtě.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 479 bylo schváleno.

 

6.4 18. ročník závodů horských kol

Dne 19. 8. 2017 se uskuteční 18. ročník závodů horských kol TREK Jistebnický MTB maraton. Některé trasy povedou také přes katastrální území naší obce.

Zastupitelé vzali na vědomí pořádání akce.

 

6.5 Využití dešťové vody v obcích a domácnostech

Je vyhlášen dotační titul na využití dešťové vody v obcích. Termín podání žádosti je 31. 8. 2017. V rámci projektu by mohla být vybudována nádrž na dešťovou vodu ve dvoře základní školy. Voda by byla využívána pro zalévání zeleně v okolí školy.

Návrh na usnesení č. 480: Zastupitelé schvalují zapojení obce do projektu a pověřují místostarostku zjištěním podrobných informací a v případě možnosti využití dotace také zpracováním podkladů pro projektovou žádost.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 480 bylo schváleno.

 

6.6 Projekt na rozšíření péče o děti na 1. stupni základních školy v době mimo vyučování

MPSV vyhlásilo grantový program na podporu navýšení kapacit školních družin a pořádání příměstských táborů v době mimo školní vyučování. Škola má zájem podat v rámci tohoto projektu žádost, v rámci které by došlo k navýšení kapacity školní družiny. Dále by byly pořádány příměstské tábory v době jarních a letních prázdnin. Se zpracováním žádosti přislíbila pomoc MAS Krajina srdce.

Návrh na usnesení č. 481: Zastupitelé souhlasí se zapojením školy do projektu.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 481 bylo schváleno.

 

6.7 Dobrovolníci na statku

V červnu pracovali na statku dobrovolníci v rámci projektu mezinárodních výměn. Obec poskytla dobrovolníkům jeden společný oběd v restauraci U Kostela, dále uhradila pohonné hmoty na zájezd do Českého Krumlova. Zájezd se uskutečnil školním automobilem.

 

6.8 Rozpočtové opatření

Zastupitelé projednali rozpočtové opatření č. 6, které se týká zejména přijetí dotací, dofinancování podporovaných akcí a převodu financí spojeném s pronájmem
č. p. 252.

Návrh na usnesení č. 482: Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6.

Výsledek hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 zdržel se. Usnesení č. 482 bylo schváleno.

 

6.9 POV Jihočeského kraje pro Společenství obcí Čertovo břemeno

V rámci poskytnuté dotace má dojít k nákupu zařízení pro úpravu běžkařských tras. Společenství obcí Č.Bř. vyhlásí výběrové řízení na dodavatele. Dle jeho výsledku bude řešeno dofinancování projektu ze stran sdružených obcí.

 

6.10 Hlášení obecního rozhlasu

V některých osadách a na odlehlých místech obce je špatně slyšet obecní rozhlas. Je zřízena internetová skupina, do které se může na webových stránkách obce každý zájemce přihlásit. Přihlášeným členům je obsah informací sdělovaných rozhlasem rozesílám emailem. Připravuje se oprava veřejného rozhlasu především v Pikově a Libenicích.

 

6.11 Smlouvy o pronájmu zemědělské půdy

Přítomní byli informováni o tom, že pokud chtějí ukončit pronájem zemědělských pozemků v příštím roce, musí tak učinit do konce tohoto kalendářního roku.

 

7. Závěr

Schůzi zakončila paní Mgr. Lenka Pípalová ve 21,30 hodin.

 

Ing. Antonín Brož, starosta ….................................................

 

Mgr. Lenka Pípalová, místostarostka …...............................

 

Dnes je 21.10.2017

Svátek slaví Brigita

Aktuality

Aktuality

Ořez dřevin
více

Ředitelské volno

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Volné pracovní místo v MŠ

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Krajem Kalicha 2017
více
Boratkov
více
Oznámení společného jednání ÚP Střezimíř
více
rozbor vody 5.9.2017
více
Zahradnictví na Sušárně
více
Drakiáda
více
Pošta Borotín
více
Zájezd
více
očkování psů
více
Zápis z 27. schůze zastupitelstva
více
Výzva občanům
více
Kondiční cvičení
více
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
více
rozpočtové opatření č. 6-2017
více
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Rozbory vody
více
Nabídka pozemků k pronájmu
více
Zápis ze schůze zastupitelstva
více
prihláška odběrů hlášení
více
rozpočtové opatření č. 5-2017
více
Město Sedlčany
více
Závěrečný účet 2016
více

UPOZORNĚNÍ

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Otevírací doba
více
rozpočtové opatření č. 4-2017
více

Jarní cena Borotína 2017

44. ročník

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Centrální vytápění obce - dotazník
více
Rozbor vody z veřejného vodovodu
více

AKADEMIE 2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Nová otevírací doba Pošty Partner
více
Uzavírka silnice Mitrovice
více
Závěrečný účet 2016
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
více
rozpočtové opatření č. 3-2017
více
Rozpočtové opatření č. 2-2017
více
Rozbory vody pro občany
více
Masopust 2017
více

Adoptuj svůj tým

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice
více
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota
více
Přerušení dodávky el. energie
více

Nabídka ubytování

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Rozpočtové opatření č. 1-2017
více
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
více

Den otevřených dveří

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Vyhlášky č. 1-2017 a 2-2017
více
Oznámení
více

Informace k zápisu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Návrat k tradici

Závod v běhu na lyžích 20.1.2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Vánoční posezení s anglickou literaturou

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Dívky bronzové

Krajské kolo Sportovní ligy základních škol ve florbalu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Výhledový rozpočet 2016-2019
více
Rozpočet Městyse Borotín na rok 2017
více
Novoroční šlápota 01.01.2017
více
Vítání občánků 30.10.2016
více
Adventní koncert
více
Posypový stroj
více

Představujeme Vám vítězné družstvo okresního kola ve florbalu

Dívky osmých a devátých tříd pokračují ve vítězném tažení

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Muzikál "Mama mia!"

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Oslavy 120. výročí otevření školy aneb u borotínské základky se nejen střílelo

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Benefiční ples školy

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Oslavy 120. let založení ZS v Borotíně
více
Drakiáda
více
Zdravotní a kondiční cvičení
více
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb do senátu I. kolo 07.- 08.10.2016
více
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016
více
Upozornění EON
více
Výzva
více
SLUŽBY a PODNIKÁNÍ
více
Výměna a odečty vodoměrů
více
GIVT.cz
více
Maliny, léto a jižní Čechy
více

JARNÍ CENA BOROTÍNA

43. ročník, 13.6.2016

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

Pozvánka

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Závěrečný účet DSO Venkov
více
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015
více
Závěrečný účet za rok 2015
více

TO JE BASKETBAL

Hoď míčem, odběhni T-běh, natoč video a zajisti si účast v soutěži

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Borotínská naučná stezka J.E.Kypty
více
Pěší stezka přes Dehetník
více

Veřejná sbírka

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor

DOBRODRUŽSTVÍ ZA HUMNY

(4.5. - 5.5. a 5.5. - 6.5. 2016)

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Finanční úřad
více
Veřejná vyhláška
více

HOD GUMOVOU HOLÍNKOU 2016 - 35. ročník

Duben, sněžení a mráz

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více

Lyžařský a snowboardový kurz 2016

Tradičně v netradičním termínu

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Borotínský Zpravodaj č. 142
více

Poděkování

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Výroční zpráva za rok 2015
více

Zápis do 1. ročníku 2016-2017

více na Základní škola a Mateřská škola Borotín, okres Tábor
Hlídání dětí
Nabízím hlídání dětí v Borotíně -vyzvednu ze školy i školky -program převážně venku se sportovním zaměřením (hry kolektivní,hry míčové,švihadlo,základy atletiky),vycházky do okolí -v případě špatného počasí je zázemí v rodinném domku se zahradou. Cena: 50,-/hod nebo dohodou Tel. : 777 629 763 E-mail:katerina.brindova@seznam.cz (jsem maminkou 2 holčiček 5 a 9 let,v Borotíně bydlíme od září 2015, zkušenosti s hlídáním mám několik let, byla jsem koordinátorkou MC)
více
Borotínský Zpravodaj č. 141
více
Borotínský Zpravodaj č. 140
více
vyhláška 2/2015
více
Lampionový průvod 11.11.2015
více
Pietní shromáždění v Borotíně 28.10.2015
více
Borotínský Zpravodaj č. 139
více
Poznej Toulavu i ty
více
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Závěrečný účet DSO
více
Borotínský Zpravodaj č. 138
více
Borotínský Zpravodaj č. 137
více
Borotínský Zpravodaj č. 136
více
Borotínský Zpravodaj č. 135
více
Borotínský Zpravodaj č. 134
více
Borotínský Zpravodaj č. 133
více
Borotínský Zpravodaj č. 132
více
Borotínský Zpravodaj č. 131 - Zvláštní vydání
více
vyhláška č. 1/2015
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Veřejná vyhláška
více
Toulava
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Paměti městečka Borotín
více
Czech point
více
Úřad městyse
více
Obecní kroniky
více
Platby místních poplatků - platba od 01.02.2016
více
Turistická známka
více

Běžkařské trasy

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled stránek?