Historie a současnost

 

Z historie Borotína

Borotín patří mezi nejstarší obce Táborska a již ve 12. století je dokladován jako majetek mocného jihočeského rodu Vítkovců. Jedna z větví tohoto rodu - páni z Landštejna - vybudovala na nedalekém skalním ostrohu nad potokem Tismenicí strážní hrad. Ten plnil důležitou funkci na staré zemské cestě z jižních Čech přes Borotín, Mezno a Miličín dále na sever k Praze. Ve stejné době jako hrad, tedy někdy začátkem 14. století, byl založen i borotínský kostel zasvěcený původně sv. Maří Magdaléně. Samotný Borotín vznikl patrně jednorázovým založením na místě původní nevýznamné vísky.

Roku 1333 byl Borotín povýšen na městečko. Z konce 14. století pocházejí doklady o tom, že Borotín měl právo útrpné a Šibený vrch západně od Borotína připomíná místo, kde stávala šibenice. Osudy Borotína v době husitských válek byly ovlivněny blízkostí Tábora. Mikuláš z Borotína byl od roku 1426 jedním z táborských hejtmanů, ale později od Táborů odpadl, a ti pod vedením Prokopa Holého počátkem května 1434 několik dnů hrad neúspěšně obléhali. Kolem roku 1446 se Borotín stal majetkem rytířského rodu Malovců z Malovic. Dodnes je připomíná jejich rodový znak, který se stal městským znakem Borotína. Naprostou zkázu znamenala pro Borotín třicetiletá válka. Nejen Borotín, ale i celé široké okolí byly několikrát vypáleny a vypleněny. Opuštěn byl i hrad, který v době obléhání Tábora koncem roku 1620 vypálilo císařské vojsko.

K rozmachu městečka došlo v první čtvrtině 18. století. Byla obnovena fara, pořádání výročních trhů, školní vyučování a sníženy robotní povinnosti. To již tvořil Borotín součást lobkowiczkého panství. Městečko znovu silně utrpělo v dobách neúrody a hladomoru v letech 1772-1774, jeho vývoj negativně ovlivnily četné požáry, z nichž ten největší v únoru 1863 zničil kostel, faru, školu a 44 stavení. V roce 1880 žilo v Borotíně více než 1000 obyvatel. Městečku se však vyhnula železnice, hlavní silnice a jakýkoliv rozvoj průmyslu. V té době také započal pokles počtu obyvatel.

Kostel Nanebevstoupení Páně Borotín

Borotín dnes

Městys Borotín zřizuje základní devítiletou, která má v letošním roce  191 žáků a mateřskou školu  se 54 dětmi. Stravování oběma školám i veřejnosti zajišťuje školní stravovna. Vytápění všech  obecních objektů je ekologické, např. tepelná čerpadla v ZŠ jsou v provozu již od prosince roku 2005.

K vytápění areálu MŠ využíváme dřevo a dřevní štěpku z obecních lesů.

V obci je zdravotní středisko s ordinací obvodního  lékaře. V Borotíně je také pošta Partner s poštovní bankou a   místní knihovna s veřejným internetem. Občané mohou využívat služby matričního úřadu a  pracoviště Czech point. Domácím i návštěvníkům Borotína  dále nabízí své služby  nákupní středisko, kadeřnictví, smíšená soukromá prodejna, Hostinec u kostela  a Penzion  Na Rynku. Pro sportovní vyžití slouží veřejnosti zrenovovaná sportovní hala vhodná pro tenis, floorball a veškeré další míčové hry. Její součástí  je  drobné občerstvení a ubytovna hotelového typu pro 46 osob. V provozu jsou rovněž multifunkční hřiště s fitness vybavením, dvě dětská hřiště a fotbalové hřiště s novou běžeckou dráhou

Obec má  ve své správě veřejný vodovod,  kanalizaci  a čistírnu odpadních vod.

V roce 2010 byl zpracován Územní plán pro celé správní území. Budují se  inženýrské sítě pro novou výstavbu, což jsou základní předpoklady dalšího rozvoje obce . V současné době se na místní poměry značně rozvíjí výstavba rodinných domků. To se pozitivně odrazilo i v  nárůstu  počtu obyvatel. K 30.06.2019 má městys 694 obyvatel.

Městys Borotín hospodaří na cca 260 hektarech lesa. Hospodářská činnost obce zajišťuje pěstební činnost v lesích a další služby:  mulčování a sečení, štěpkování,  odvoz  a likvidaci odpadních vod, drobnou dopravu. Smluvně provádíme práce v lesích také soukromým majitelům, okolním obcím vypomáháme  naší technikou. Vlastním speciálně upraveným  svozovým vozidlem zajišťujeme svoz  komunálního odpadu. Novým vozem je svážen bioodpad. Jsme zapojeni do systému EKO-KOM . Třídíme plasty, sklo, nápojový karton, papír, textil, železo a zajišťujeme zpětný odběr elektrozařízení.