Městys Borotín - oficiální www stránky

Části městyse

ČÁSTI MĚSTYSE BOROTÍN

Osady

Boratkov (575 m n. m.) 

První zpráva o osadě je z roku 1474, kdy se uvádí Poradkov. Vznik dnešního jména zřejmě ovlivnila blízkost Borotína, ale v nářečí se dosud zachovaly tvary Poratkov či Paratkov. V roce 1545 se osada uvádí jako majetek Prokopa Hýlovce z Polokovic. Pak tvořila součást uhřického panství, které v r. 1590 koupil od Jindřicha Vrchotického z Loutkova rytíř Měsíček z Výškova. Roku 1616 patřila víska rytíři Bedřichovi z Bělé, který byl popraven r. 1621 na Staroměstském náměstí v Praze. V r. 1618 koupil uhřické panství i s Boratkovem Petr Pavel Houzlauer z Hozlau, kterému je roku 1623 zabavila královská komora za účast ve stavovském odboji. Pak se o Boratkovu na dlouhou dobu mlčí a je uváděn až v josefovském katastru roku 1785 jako součást prčického panství. Osada tvořila součást bývalé obce Libenice a spolu s ní v roce 1975 splynula s Borotínem.

Hatov (623 m n. m.) 

Jméno osady původně znamenalo Hatův dvůr. Písemně se poprvé uvádí roku 1381, kdy se připomíná Bohun z Hatova. Do roku 1404 patřila víska Prokopovi z Ústí, poté snad Přibíkovi ze Lhoty (Kamenné). V roce 1550 se připomíná Vavřinec z Hatova. Kolem roku 1590 již Hatov příslušel k uhřickému panství a sdílel osudy Libenic. V roce 1654 byl pod jménem Hattov veden v berní rule jako součást uhřického panství Jana Jiřího Radeckého. Hatov tvořil součást bývalé obce Libenice, s níž byl v roce 1975 připojen k Borotínu.

Chomoutova Lhota (545 m n. m.) 

Poprvé se uvádí v zakládající listině borotínské fary z roku 1386 jako Bartošova Lhota. Jméno Samota Chomoutova se objevuje roku 1421. V 16. století se pro osadu používalo jména Němcova Lhota, kolem roku 1620 byla dokonce na čas samostatným panstvíčkem Markéty Ostromířské. V letech 1654 a 1671 se ves uvádí jako Lhota Koubova. Tvořila součást obce Pikov, se kterou v roce 1960 splynula s Borotínem.

Kamenná Lhota (590 m n. m.)

Poprvé se připomíná v zakládací listině borotínské fary z roku 1386. Později se stala majetkem místního vladyckého rodu Přibíků ze Lhoty, podle něhož se pro osadu užívalo i jména Přibíkova Lhota. Kolem roku 1530 získali vesnici Malovcové, kteří ji na čas připojili ke svému borotínskému panství. Od počátku 17. století pak Kamenná Lhota tvořila samostatné panství, které neobvykle často střídalo majitele. Koncem 18. století zde byl vystaven rokokový zámeček. K panství příslušely dva dvory v Kamenné Lhotě, dva dvory ve Smrkově, rybník Přibík a polesí. Dlouholetou tradici měl zdejší pivovar, v němž se pivo vařilo ještě kolem roku 1880 (vyhořel 1912). Na počátku našeho století pobýval v zámečku několikrát hudební skladatel Oskar Nedbal, který zde komponoval svou proslulou operetu Polská krev. Ve třicátých letech byl v zámečku zřízen penzion (v zimě roku 1940 v něm pobývali čeští spisovatelé Vladislav Vančura a Karel Nový).

Kostelec, Nový Kostelec (584 resp. 542 m n. m.)

První písemná zmínka o Kostelci pochází z roku 1352, ale zdejší kostel je nepochybně mnohem starší – dokazuje to i jeho architektura, přechodný stavební typ mezi románským a gotickým slohem. Kostelec tvořil součást borotínského panství pánů z Landštejna, později Malovců a počátkem 17. století se dostal do rukou rodu Ostromířských z Rokytníka. V roce 1620 vypálilo císařské vojsko zdejší tvrz i dvůr s pivovarem. Zpustlé panstvíčko přikoupila ke svému jistebnickému panství v roce 1623 Polyxena z Lobkovic. Pod kostelem, který vévodí celému kraji, vznikla po třicetileté válce nová vesnice, dnešní Nový Kostelec. O kosteleckém kostele se vypráví celá řada pověstí a legend, například se traduje, že z kostela vede tajná chodba do borotínského hradu a podobně.

Libenice (640 m n. m.)

Jméno osady pochází z tvaru Luběnici, tedy „lidé Luběnovi“(v nářečí se dodnes zachoval tvar Liběnice). Je to velmi stará vesnice, i když se poprvé písemně připomíná až v roce 1436 a to jako majetek paní Běty z Libenic a později jejího manžela Petra ze Šebířova. V roce 1545 získal vesnici (podobně jako řadu dalších v okolí) bohatý táborský měšťan Prokop Hýlovec z Polkovic, po něm ji drželi Dvořečtí z Olbramovic a od roku 1577 Jindřich Vrchotický z Loutkova, který si zde vystavěl tvrz. Roku 1590 koupil Libenice s uhřickým panstvím rytíř Rudolf Měsíček z Výškova, roku 1616 je získal rytíř Bedřich z Bílé a o dva roky později Petr Pavel Hozlauer z Hozlau. Osud dvou posledně jmenovaných byl tragický – Bedřich z Bílé byl popraven v roce 1621 mezi 27 představiteli českého stavovského odboje na Staroměstském náměstí v Praze. Petr Pavel Hozlauer z Hozlau byl v roce 1620 uvězněn v obleženém Táboře pro podezření, že straní císařským a ve vězení zemřel. Přesto bylo jeho panství posmrtně zabaveno císařskou komorou a vdově Hozlauerové trvalo sedm let, než ho získala zpět. V roce 1726 byly Libenice přikoupeny k prčickému panství. Před první světovou válkou zde byla vystavěna dvoutřídní škola (expozitura školy v nedaleké Střezimíři). Libenice byly až do roku 1975 samostatnou obcí s osadami Boratkov, Hatov, Předbojov a Sychrov, dnes jsou součástí obce Borotín.

Pejšova Lhota (580 m n. m.)

Poprvé se připomíná v roce 1386 v zakládací listině borotínské fary jako Kachlíkova Lhota. Osada vystřídala ve své historii celou řadu názvů – 1541 Kahlíkova Lhota, 1542 Kubcova Lhota, 1623 Michálkova Lhota, 1654 Michalova Lhota, Večenáškova Lhota, 1677 Pejšova Lhota. Rody Pejšů a Šmejkalů jsou zde usazeny od konce třicetileté války. V rocen 1920 zde bylo nalezeno několik nádob se zlatými a stříbrnými mincemi. Dá se usuzovat, že ves, kterou roku 1620 vypálilo císařské vojsko, na čas zanikla a teprve po válce byla obnovena. Z Pejšovy Lhoty také pochází jediný existující důkaz pravěkého osídlení okolí Borotína – část neolitické břidlicové sekerky, kterou do táborského muzea odevzdal v roce 1929 Rudolf Pejša.

Pikov (612 m n. m.)

Poprvé se písemně připomíná v roce 1291 a poté 1306 (tedy ještě dříve než Borotín). Ves příslušela k hradu Skalice, který stával mezi Sepekovem a Hodušínem a roku 1260 patřil Budivojovi ze Skalice. Po něm drželi panství jeho synové, z nichž první byl Záviš z Falkenštejna (manžel Kunhuty, vdovy po králi Přemyslu Otakarovi II.). Po Závišově popravě náležel Pikov v letech 1291 – 1307 pražským biskupům, kteří ho prodali Rožmberkům. Jméno obce původně označovalo Pikův (Pichův) dvůr. V 15. století tvořila ves součást borotínského panství Malovců, v letech 1537 – 1547 byla „zástavnou“ vesnicí panství táborského. Za účasti v prvním protihabsburském odboji bylo panství i s Pikovem Táboru odebráno. V roce 1552 koupil Pikov od Viléma Barše z Kamenice Prokop Hýlovec z Polkovic, poté se obec znovu dostala do rukou Malovců. V pobělohorských konfiskacích byl Pikov konfiskován Vilému staršímu Malovcovi z Malovic za jeho účast ve stavovském odboji. V roce 1623 koupila ves paní Polyxena z Lobkovic a Pikov se stal součástí jistebnického panství. V minulosti býval Pikov samostatnou obcí, s Borotínem byl spojen až od roku 1960.

Předbojov (622 m n. m.)

   Jméno osady původně znamenalo Předbojův dvůr (slovo předboj označovalo ve staročeštině loupež). Poprvé se připomíná v roce 1545 jako majetek Prokopa Hýlovce z Polkovic. V polovině 19. století stával poblíž Předbojova větrný mlýn. I tato maličká osada (jen dva domy) se může pochlubit slavným rodákem, jímž byl italský legionář František Jarolímek. Předbojov sdílel po celou dobu své existence osudy Libenic, se kterými byl rovněž v roce 1975 připojen k Borotínu.

Sychrov (599 m n.m.)

Původně Sychrův dvůr je poprvé písemně uváděn až v roce 1659. Osada, která byla proslulá svou hospodou (již zaniklou), vždy sdílela osudy sousedního Boratkova. Součástí obce Borotín je od roku 1975.

 

Zaniklé osady

Borotínek

Osada, z níž zbylo již jen jedno stavení (v těsném sousedství Dolního  Smrkova - Palouků), bývala v minulosti svobodnickým dvorem. Poporvé se písemně připomíná v roce 1577 s držitelem Václavem Pancou. V roce 1620 je zde uváděn Václav Vesecký a roku 1624 svobodnice Estera Mazeřická. Dvůr časem zanikl a jméno Borotínek se přeneslo na nedaleký rybník.

Býšov  

Zaniklá osada jihozápadně od Pikova, staré sídlo vladyckého rudu Býšovců z Býšova (Bejšovců z Bejšova), které se připomíná již v roce 1396. Ves byla vypálena během třicetileté války a již nebyla obnovena. Na jejím místě pak po dlouhou dobu stávala  dnesk již neexistující panská myslivna.

Leština

Tvrziště, víska se dvěma dvory, místo kudy táhli žoldnéři španělského generála Marradase, vypleněné v roce 1621.

 

Dnes je 17.06.2019

Svátek slaví Adolf

Aktuality

Aktuality

Rozpočtové opatření č. 4-2019
více
Schůze zastupitelstva
více
Dražební vyhláška
více
Lotrando a Zubejda
více
Přerušení dodávky el. energie
více
Návrh závěrečného účtu městyse Borotín za rok 2018
více
Zápis ze 6.zasedání zastupitelstva
více
Střednědobý výhled rozpočtu Městysu Borotín na období 2020 - 2023
více
Pošta Borotín
více
Návrh závěrečného účtu za rok 2018 Společenství obcí Čertovo břemeno
více
Návrh střednědobého výhledu DSO Společenství obcí Čertovo břemeno na období 2020-2022/v tis. Kč/
více
Kurz aranžování
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregion Venkov za rok 2018
více
Závěrečný účet DSO 2018
více
Libenice, Předbojov 05/2019
více
Rekonstrukce rozvodné sítě NN Borotín - Šebor
více
Rozbor vody z veřejného vodovodu - 2.4.2019
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva
více
Obecně závazná vyhláška č. 1-2019
více
Rozpočtové opatření č. 2-2019
více
Setkání důchodců
více
Basketbalová zábava
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Vesnice roku 2019
více
Zápis ZŠ
více
Zápis do MŠ
více
Babouci na statku
více
Kurz pletení košíků
více
Opatření obecné povahy
více
Příloha
více
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
více
Výkaz zisku a ztráty
více
Zastavení řízení
více
Velikonoční výstava
více
Rozpočtové opatření č. 1-2019
více
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva
více
zápis ze 4. schůze zastupitelstva
více
Volby do EP 2019
více
Prohlídky bytů v č.p. 88
více
Veřejná vyhláška
více
Kurz pletení mašlovaček
více
Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu
více
Hodnotící zpráva DSO za rok 2019
více
Hasičský bál
více
Ochotníci v Borotíně
více
Schválený rozpočet městyse Borotín na rok 2019
více
Rozpočet městyse Borotín na rok 2019
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městyse
více
Místní knihovna
více
Zápis ze 3. schůze zastupitelstva
více
Basketbalový turnaj
více
Rozhodnutí
více
Cvičení s Katkou
více
Rozpočtové opatřeční č.11-2018
více
Zápis ze 2. schůze zastupitelstva
více
Veřejná vyhláška Výstavba inženýrských sítí a komunikace Na Sušárně
více
Ples městyse Borotín
více
Adventní koncerty
více
Jednací řád zastupitelstva
více
Návrh rozpočtu DSO Venkov na rok 2019
více
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov na rok 2019
více
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín
více
Rozpočtové opatření č.10-2018
více
Čertovské rojení
více
Adventní výstava v Borotíně
více
rozpočtové opatření č. 9-2018
více
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva
více
Složení zastupitelstva městyse Borotín
více
Lampionový průvod
více
rozpočtové opatření č. 8-2018
více
Ustavující schůze zastupitelstva
více
Drakiáda
více
Jednoduché pozemkové úpravy
více
rozpočtové opatření č. 7-2018
více
Drakiáda
více
Pozvánka na oslavy
více
zípis ze 35. schůze zastupitelstva
více
Volby do zastupitelstva 2018
více
Smlouva o poskytnutí účelové dotace
více
Kandidáti pro volby do zastupitelstva městyse Borotín konaných ve dnech 05. a 06.10.2018
více
vyhláška č. 2 - 2018
více
Požární řád obce
více
Vyhláška č. 1 - 2018
více
Očkování psů
více
zápis ze 34. schůze zastupitelstva
více
Jednoduché pozemkové úpravy
více
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
více
Dožínky na statku
více
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
více
rozpočtové opatření č. 6-2018
více
Slavnostní akce v Kamenné Lhotě
více
oprava místní komunikace
více
Vodné a stočné
více
Závěrečný účet městyse Borotín 2017
více
Zápis ze 33. schůze zastupitelstva
více
Stavba E.ON Distribuce
více
Rozpočtové opatření č. 5-2018
více
GDPR - informace k ochraně osobních údajů
více
Návrh závěrečného účtu Městyse Borotín za rok 2017
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2017
více
Dětský den 2018
více
Rozpočtové opatření č. 4-2018
více
Veřejné projednání ÚP Střezimíř
více
Zápis ze 32. schůze zastupitelstva
více
Opatření obecné povahy
více
Basketbal - O turnaj Borotína
více
Basketbal - O turnaj Borotína
více
Basketbal - O turnaj Borotína
více
Rozpočtové opatření č. 3-2018
více
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
více
Basketbalová a pouťová zábava v Borotíně
více
zápis ze 31. schůze zastaupitelstva
více
Hry bez hranic 2018
více
Borotínský Zpravodaj č. 144
více
Borotínský Zpravodaj č. 145
více
Borotínský Zpravodaj č. 146
více
Borotínský Zpravodaj č. 147
více
Borotínský Zpravodaj č. 148
více
Borotínský Zpravodaj č. 149
více
Borotínský Zpravodaj č. 143
více
Kurz košíkářství
více
Příloha 12/2017
více
Výkaz zisku a ztráty 12/2017
více
Rozvaha 12/2017
více
Fin 2 - 12 M 12/2017
více
Upozornění pro vlastníky lesa
více
Zahájení územního řízení
více
zápis ze 30. schůze zastupitelstva
více
Uzemní pracoviště ČB
více
rozpočtové opatření č. 2-2018
více
PDO 2018
více
rozpočtové opatření č. 1-2018
více
Setkání rodáků
více
zápis z 29. schůze zastupitelstva
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled Městyse Borotín 2018-2021
více
rozpočtové opatření č. 12 - 2017
více
Novoroční šlápota
více
Schválený rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno
více
Návrh rozpočtu Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2018
více
Ples městyse Borotín 2017
více
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Městyse Borotín 2018- 2021
více
Návrh rozpočtu Městyse Borotín na rok 2018
více
Adventní koncert ve Střezimíři
více
Žádost o vyvěšení
více
Čertovské rojení
více
Vánoční výstava
více
Výkup kůží
více
Návrh rozpočtu DSO mikroregion Venkov na rok 2018
více
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov na rok 2018
více
Pozvánka na schůzi zastupitelstva
více
Veřejná vyhláška
více
Lampionový průvod
více
Nabídka pronájmu
více
Přerušení dodávky el. energie
více
Pozvánky na víkend, oznámení
více
Ořez dřevin
více
Krajem Kalicha 2017
více
Boratkov
více
Zahradnictví na Sušárně
více
Drakiáda
více
Pošta Borotín
více
očkování psů
více
Výzva občanům
více
Kondiční cvičení
více
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Rozbory vody
více
prihláška odběrů hlášení
více
Město Sedlčany
více
Závěrečný účet městyse Borotín 2016
více
Otevírací doba
více
Centrální vytápění obce - dotazník
více
Nová otevírací doba Pošty Partner
více
Uzavírka silnice Mitrovice
více
Závěrečný účet 2016
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
více
Rozbory vody pro občany
více
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice
více
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota
více
Přerušení dodávky el. energie
více
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
více
Vyhlášky č. 1-2017 a 2-2017
více
Oznámení
více
Výhledový rozpočet 2016-2019
více
Adventní koncert
více
Posypový stroj
více
Oslavy 120. let založení ZS v Borotíně
více
Drakiáda
více
Zdravotní a kondiční cvičení
více
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb do senátu I. kolo 07.- 08.10.2016
více
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016
více
Upozornění EON
více
SLUŽBY a PODNIKÁNÍ
více
Výměna a odečty vodoměrů
více
Maliny, léto a jižní Čechy
více
Závěrečný účet DSO Venkov
více
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015
více
Závěrečný účet za rok 2015
více
Borotínská naučná stezka J.E.Kypty
více
Pěší stezka přes Dehetník
více
Finanční úřad
více
Veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Borotínský Zpravodaj č. 142
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Hlídání dětí
Nabízím hlídání dětí v Borotíně -vyzvednu ze školy i školky -program převážně venku se sportovním zaměřením (hry kolektivní,hry míčové,švihadlo,základy atletiky),vycházky do okolí -v případě špatného počasí je zázemí v rodinném domku se zahradou. Cena: 50,-/hod nebo dohodou Tel. : 777 629 763 E-mail:katerina.brindova@seznam.cz (jsem maminkou 2 holčiček 5 a 9 let,v Borotíně bydlíme od září 2015, zkušenosti s hlídáním mám několik let, byla jsem koordinátorkou MC)
více
Borotínský Zpravodaj č. 141
více
Borotínský Zpravodaj č. 140
více
vyhláška 2/2015
více
Borotínský Zpravodaj č. 139
více
Poznej Toulavu i ty
více
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Závěrečný účet DSO
více
Borotínský Zpravodaj č. 138
více
Borotínský Zpravodaj č. 137
více
Borotínský Zpravodaj č. 136
více
Borotínský Zpravodaj č. 135
více
Borotínský Zpravodaj č. 134
více
Borotínský Zpravodaj č. 133
více
Borotínský Zpravodaj č. 132
více
Borotínský Zpravodaj č. 131 - Zvláštní vydání
více
vyhláška č. 1/2015
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Veřejná vyhláška
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Paměti městečka Borotín
více
Czech point
více
Úřad městyse
více
Obecní kroniky
více
Platby místních poplatků - platba od 01.02.2019
více
Turistická známka
více

Běžkařské trasy

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled stránek?