Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství

 

Popis realizace poskytování odborného sociálního poradenství

Dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

Poslání

Poskytovat bezplatnou pomoc, psychickou podporu a potřebné informace lidem, kteří se dostali do obtížné životní situace z důvodu zhoršení zdravotního stavu, vysokého věku, životní krize, rizikového způsobu života, dlouhodobé zátěže spojené s péčí o jinou osobu nebo byli zasaženi živelnou událostí.

Popis služby

Služby jsou poskytovány na principech diskrétnosti, nestrannosti a bez nadřazenosti kvalifikovanými pracovníky, kteří zcela respektují individualitu a svobodu rozhodování uživatele. Pracovníci podporují uživatelovu schopnost aktivně se podílet na řešení své nepříznivé situace.

V jakých obtížných situacích (krizích) a oblastech nás můžete požádat o podporu:

ztráta blízké osoby, zdraví, zaměstnání, bydlení, smysl života, jistoty, bezpečí, dále hledání identity nebo životní změna (odchod do důchodu, narození dítěte, rozvod, stěhování, zátěž spojená s péčí o jinou osobu), živelné události (např. povodeň), konflikty v rodině či v mezilidských vztazích, traumatické životní události, chudoba.
Komu je služba určena:

  Prostřednictvím odborného sociálního poradenství sociální pracovník ambulantní formou poskytuje odborné soc. poradenství, které zahrnuje:

     - podporu a pomoc při uplatňování jejich práv a oprávněných zájmů,

    -  pomoc osobám, které se o seniory a o lidi se zdravotním postižením starají, s řešením otázeksouvisejících s péčí v jejich přirozeném prostředí,

     - pomoc a podporu při vyřizování běžných záležitostí,

     - pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,

     - asistenci při řešení tíživé životní situace klienta se školami, úřady, soudy i jinými veřejnými    

          institucemi, lékaři a bankami,

      - poskytuje pomoc k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob proto, aby

          mohly vést samostatný život.

Věková struktura

1.  Mladí dospělí (18 – 26 let)

2.  Dospělí (27 – 64 let)

3.  Mladší senioři (65 – 80 let)

4.  Starší senioři (nad 80 let)

Provozní doba

Úterý               08:00 – 10:00 a 13:00 – 15:00           (13:00 – 15:00 poradna v terénu)

Čtvrtek            08:00 – 10:00 a 13:00 – 15:00           (08:00 – 10:00 poradna v terénu)

(na státní svátky je poradna zavřena)

Vedoucí poradny

Sociální pracovnice: Bc. Lucie Vachová, DiS

mob.: 737 623 114      email: socialnisluzba@borotin.cz

Kapacita služby

Okamžitá maximální kapacita služby je 1 intervence.  Jeden klient (to i při poskytování služby celé rodině) – jeden poradce.

Místo poskytování

Na adrese zařízení: Borotín 43, 391 35 Borotín. V případě neschopnosti uživatele služby dostavit se do zařízení vlastními silami, ze zdravotních důvodů, je možné na základě předchozí telefonické domluvy navštívit klienta v místě jeho bydliště v rámci správního obvodu městyse Borotín, jeho místních částí (obec Boratkov, Borotín, Hatov, Chomoutova Lhota, Kamenná Lhota, Libenice, Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov, Sychrov), dále Střezimíř, Sudoměřice u Tábora, Bonkovice, Černotice, Mezno, Milhostice, Jistebnice, Horní a Dolní Dobřejov, Smrkov, Orlov, Křivošín, Nehonín, Ostrý, Podol, Radkov, Řevnov, Balkova Lhota.

Úrovně poskytovaných služeb:

     Služba dle §37 je poskytována ve čtyřech poradenských úrovních a zahrnuje:

1.  Informace: Poskytování přesných a věcně správních informací ústní nebo písemnou formou

(znění zákonů, právní úpravy, posouzení věcné správnosti podávaných dokumentů, kontakty  na příslušné instituce atd.)

2.  Rady: Poskytování cílené rady na zakázku klienta, strategie postupu, rozbor a nabídky 

     alternativ pro řešení dané situace.

3.  Aktivní pomoc: Praktická pomoc při vyplňování formulářů, při psaní dopisů a podání (úřady,

     soudy, apod.), vysvětlení obsahu dokumentů, pomoc a výpočty.

4.  Asistence: Činnost ve prospěch klienta, která je vykonávána mimo poradnu.

    a) Doprovázení – poradce (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách) doprovází

        uživatele mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje. Je spíše

        morální oporou.

    b) Vyjednávání - poradce (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách) jedná v zájmu 

        klienta s třetí stranou.

    c) Zastupování – poradci (sociální pracovník) je dána plná moc oficiálně zastupovat klienta
            při úředním jednání.

Cílem služby je:

• uživatel se umí lépe orientovat v problematice sociálních systémů a vzdělávacích činnostech,

• uživatel ví, jak uplatňovat vlastní práva a nároky - tzn. uživatel je informovaný o tom, jaká jsou

jeho práva a nároky, jak se domoci jejich uplatnění a v případě potřeby ví, kam se obrátit o pomoc při jejich uplatňování,

• uživatel využívá veřejná místa a služby, které jsou dostupné v daném místě,

• samostatný uživatel – informovaný a aktivizovaný tak, aby byl schopen řešit své záležitosti s co

   nejvyšší mírou samostatnosti.

Informace o poskytování sociální služby

1. Informace o poskytovaných službách jsou k dispozici:

  a) Na adrese střediska: Borotín 43, 391 35 Borotín

  b) Na internetových stránkách: www.borotin.cz

  c) Na úřadech městyse Borotín a okolních obcí

  d) Na informačním letáku, který lze získat přímo v zařízení, na městysu Borotín a u praktických
 lékařů dané oblasti.

Jednání se zájemcem:

     Jednání se zájemcem o poskytovanou službu vede pověřený pracovník. Kontakt je možný osobně či telefonicky. Kontaktovat zařízení může zájemce jak osobně, tak v zastoupení.

Pravidla pro uzavření smlouvy o poskytování sociální služby, odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby:

1. Uzavření smlouvy o poskytování sociální služby:

Uzavření smlouvy je výsledkem jednání mezi zájemcem a zástupcem poskytovatele, kdy se obě strany shodnou na společném zájmu. Smlouva o poskytování služby je uzavírána v současném platném právním prostředí na základě principu dobrovolnosti ze strany uživatele. Podstatou uzavření smlouvy o poskytování služby je úprava vztahů mezi uživatelem a poskytovatelem sociálních služeb. Smlouvy jsou uzavírány písemně, ve dvou vyhotoveních (jedno obdrží uživatel, druhé organizace). Pokud je uživatel zbaven způsobilosti k právním úkonům musí opatrovník předložit rozsudek soudu o změně způsobilosti, poté proběhne společné jednání s uživatelem i s opatrovníkem. Smlouvu o poskytnutí pečovatelské služby podepisuje opatrovník. Při omezení způsobilosti uživatele k právním úkonům, které v rozsudku nezahrnuje, uzavírání smluvních vztahů jedná a podepisuje smlouvu uživatel, opatrovník je zde pouze jako svědek. Při neschopnosti uživatele smlouvu podepsat jej zastupuje pověřený pracovník obecního úřadu obce s rozšířenou působností (§ 91, odstavec 6).

 

2. Odmítnutí uzavření smlouvy o poskytování sociální služby

Pravidla pro odmítnutí žadatele jsou ošetřena Standardy kvality sociálních služeb a vnitřními pravidly zařízení tak aby byla v souladu s §91, odst. 3), zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Základní důvody pro neuzavření smlouvy o poskytování sociálních služeb:

     a) Zařízení neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá.

     b) Není dostatečná kapacita pro poskytnutí služby, o kterou zájemce žádá.

     c) Zdravotní stav není slučitelný s poskytovanou sociální službou.

     d) Žadatel není cílovou skupinou.

     e) Žadatel neodpovídá registrované věkové struktuře.

     f) Žadatel má závažnou diagnózu vyžadující karanténní opatření.

     g) Žadatel, jehož chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo poskytování služby např. osoby se závažnými psychiatrickými onemocněními, osoby se závislostí na alkoholu a návykových látkách s výjimkou nikotinismu.

 

Způsob vyřizování stížností

Se způsobem podávání a vyřizování stížností je uživatel či jeho zákonný zástupce seznámen při podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb. Stížnost může podat jak uživatel služby, tak jakákoliv další osoba, která jedná v oprávněném zájmu uživatele. Stížnost příjme každý sociální pracovník a pracovník v sociálních službách zařízení. Při podávání stížnosti je nutné respektovat způsob podání. Stížnost musí být podána osobně, písemně, telefonicky nebo do schránky k tomu určené a to i anonymně. Stížnost bude vyřízena písemně do 30 dnů od podání a doručena dle podmínek uvedených ve stížnosti. Odpověď na anonymní stížnost bude vyvěšena na nástěnce nad schránkou na stížnosti.

 

Podmínky pro ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele, ukončení poskytování služby ze strany uživatele.

1. Základní důvody pro ukončení poskytování služby ze strany poskytovatele:

a) uživatelům s epidemiologicky závažnou diagnózou vyžadující karanténní opatření a nerespektující pravidla k tomu se vztahující

b) uživatelům, jejichž chování by z důvodů duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití např. osoby se závažnými psychiatrickými onemocněními, osoby se závislostí na alkoholu a návykových látkách s výjimkou nikotinismu

c) uživatelům či jejích zákonným zástupcům, kteří hrubě porušují své povinnosti plynoucí ze smlouvy o poskytování sociálních služeb

 

2. Základní důvody pro ukončení poskytování služby ze strany uživatele či jeho zákonného 

    zástupce: a) Bez udání důvodu, výpovědní lhůta 30 dní.

                    b) Při přechodu uživatele k jinému poskytovateli soc. služeb, ukončení okamžitě.

                    c) Při přestěhování ke dni stěhování.

 

      Vypracovala: Bc. Lucie Vachová, DiS                           Platné ode dne: 1. 1. 2020

                                          Ředitelka