Terénní odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služby

Popis realizace poskytování terénní odlehčovací služby

Dle zákona o sociálních službách č.108/2006 Sb.

 

Zájemce o službu nás může kontaktovat prostřednictvím:

1) mob. telefonu na čísle: 602 154 058 (Bc. L. Vachová, DiS., ředitelka, sociální pracovnice),                                        

2) emailu: socialnisluzba@borotin.cz,

3) osobního setkání v kanceláři na adrese: Sociální služby městyse Borotín, Borotín 43, 391 35 Borotín. Doporučujeme sjednat si předem telefonicky schůzku (z důvodu sociálního šetření, školení, pracovní schůzky může být kancelář zavřena). Děkujeme za pochopení.

Poslání:

Naším posláním je podpora a pomoc osobám, které žijí ve svém domově, nejsou plně soběstačné, ale s dopomocí mohou prožívat kvalitní, důstojný a spokojený život doma. Odlehčovací služba má za cíl zejména ulevit rodinným pečujícím a umožnit jim realizovat se, odpočinout si anebo vyřídit neodkladné záležitosti mimo domov.

Komu je služba určena:

Služba je určena osobám pečujících o dospělé rodinné příslušníky od 18 let (o lidi s kombinovaným, mentálním, tělesným, zdravotním a jiným zdravotním postižením).

Terénní odlehčovací služba obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

e) sociálně terapeutické činnosti,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,

g) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

V rámci terénních odlehčovacích služeb neposkytujeme zdravotnickou péči (podávání injekcí, infúzí, cévkování, převazy ran apod.). Ta může být poskytována pouze lékaři či zdravotními sestrami/bratry.

 

TOS se poskytuje za podmínek:

- neexistují-li žádné příliš závažné zdravotní, sociální či jiné důvody vylučující péči v domácím

  prostředí.

- klient a rodina si přeje péči v domácím prostředí.

- bydliště klienta se nachází v následujících správních obcích: městys Borotín místní části

(obec Boratkov, Borotín, Hatov, Chomoutova Lhota, Kamenná Lhota, Libenice, Nový Kostelec, Pejšova Lhota, Pikov, Předbojov, Sychrov), dále Střezimíř, Sudoměřice u Tábora, Bonkovice, Černotice, Mezno, Milhostice, Jistebnice, Horní a Dolní Dobřejov, Smrkov, Orlov, Křivošín, Nehonín, Ostrý, Podol, Radkov, Řevnov, Balkova Lhota. Po dohodě smluvních stran lze ve výjimečných případech přijmout do péče klienta i ze vzdálenějšího místa pobytu,

- úhrada za poskytované služby se řídí zákonem 108/2006 Sb., a jeho vyhláškou 505/2006 Sb.

  Výše platby je určena aktuálním sazebníkem.

 

TOS se neposkytuje lidem nepatřících do naší cílové skupiny:

- lidem s psychiatrickým postižením,

- lidem s převažujícími agresivními sklony,

- lidem s autistickými rysy,

- lidem závislým na alkoholu a psychotropních látkách,

- lidem nevidomým a neslyšícím

- a dalším osobám jestliže jejich zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém

  zařízení, z důvodu akutní infekční nemoci, nebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy  

  závažným způsobem narušovalo domácí péči.

 

Smlouvu o poskytování sociálních služeb můžeme odmítnout podle § 91 odst. 3 zákona o sociálních službách 108/2006 Sb pouze pokud:

- nemáme dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,

- nebo jsme osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděli v době kratší než 6 měsíců   

  před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností

  vyplývajících ze smlouvy,

- neposkytujeme sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Kdo službu zajišťuje:

- pracovníci v sociálních službách – pečovatel/pečovatelka

- sociální pracovník

 

Jednání o sociální službě

Pokud je zájemce rozhodnut naše služby využít, proběhne další setkání u něj v domácnosti. Sociální pracovnice sepíše se zájemcem důležité informace pro kvalitní a řádné poskytování služby. Ponechá na místě návrh smlouvy o poskytování služby spolu s platným sazebníkem tak, aby si zájemce mohl vše v klidu rozmyslet, přečíst případně zkonzultovat s dalšími osobami.

Odlehčovací služba je hrazená klientem, za čas strávený spolu s klientem je účtována úhrada, dle platného ceník.

Oběma stranami je podepsána písemná smlouva o poskytování sociální služby. Dohodne se začátek poskytování služby, forma vyúčtování a hrazení dojednané ceny. Uživatel má možnost domluvit detaily služby, je vytvořen tzv. individuální plán služby (v bodech popsaný průběh společného setkávání a cíl odlehčovací služby). Průběh sociální služby lze kdykoliv měnit. Veškeré písemné záznamy a údaje jsou po ukončení poskytování sociální služby archivovány dle zákona

č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě v platném znění. 

Každý uživatel odlehčovacích služeb má ze zákona právo službu ukončit bez udání důvodů.
V průběhu poskytování odlehčovacích služeb může uživatel požádat o její dočasné přerušení (např. z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zařízení atp.). Je-li služba neaktivní déle než 6 měsíců, smlouva s uživatelem služby automaticky zaniká.

 

    

 

 

          Vytvořila: Bc. Lucie Vachová, DiS.                           Platné ode dne: 1. 1. 2020

                                     Ředitelka