Aktuality

Odečty stavů vodoměrů v Borotíně

Oznámení pro občany Borotína

 

  • dodávka vody je zabezpečena v souladu s obecně závaznými předpisy o veřejných vodovodech (zákon č. 254/2001 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., zákon č. 274/2001, Sb., 505/1990 Sb. v platném znění)
  • každý majitel nemovitosti připojené k obecnímu vodovodu a kanalizaci musí mít s dodavatelem /Městys Borotín/ uzavřenu dohodu o dodávce a odvádění odpadních vod
  • pro každé fakturační období se cena vodného a stočného v Borotíně stanovuje dle propočtu nákladů na provozování vodovodu a čistírny odpadních vod v předchozím roce
  • platba za vodné a stočné se uskutečňuje formou ročního vyúčtování na základě fyzického odečtu vodoměru
  • množství odebrané vody a množství vody odváděné do veřejné kanalizace je zjišťováno vodoměrem, může být vypočteno dle směrných čísel nebo technický propočtem
  • měřící zařízení musí být opatřeno plombou dodavatele a vždy přístupné kontrole prováděné pověřenými pracovníky dodavatele
  • odběratel je povinen chránit měřící zařízení /vodoměr/ před poškozením a ihned hlásit dodavateli zjištěné závady a změny
  • odečet stavu vodoměrů v domácnostech bude prováděn pověřenou pracovnicí Městyse Borotín od 29. července 2019

 

ing. Karel Tůma
starosta městyse