Kostely a hřbitovy

Ceník pronájmu hrobových míst

Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst provozovatele veřejných pohřebišť městyse Borotín

Ceník za užívání hrobových míst na veřejných pohřebištích městyse Borotín schválila rada městyse Borotín na své schůzi dne 12.8.2020 usnesením č. 86.

Základní ustanovení

1) Za pronájem a užívání hrobových míst platí nájemci na základě uzavřených smluv. Tato cena se skládá z nájemného a z úhrady služeb spojených s nájmem.

2) Určení plochy pronájmu

a) hrobka                               5 m2
b) hrob                                2,5 m2
c) dvouhrob                           5 m 2
d) kolumbární skříňka        0,2 m2

3) Cena služeb spojených s nájmem hrobového místa na pohřebišti zahrnuje část nákladů na služby, které jsou dle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví v platném znění, nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště (zejména likvidace odpadů, vodné, úklid spadaného listí, údržba a sečení zelených ploch, likvidace nežádoucí vegetace, zimní údržba hlavního chodníku, opravy a údržba vybavení pohřebiště, provoz správy pohřebiště a vedení evidence).

Tvorba cen

1) Maximální cena za plochu pronájmu:
Tato cena je regulovaná Výměrem Ministerstva financí ČR č. 01/2020 ze dne 17. prosince 2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Maximální nájemné z pozemků pro hrobová místa v obcích do 25 000 obyvatel činí 22,- Kč/m2/rok.

 Cena za nájem z pozemků pro hrobová místa stanovená radou městyse Borotín: 10,- Kč/m2 /rok

2) Maximální cena za služby činí:

a) hrobka                           50,- Kč/rok
b) hrob                               25,- Kč/rok
c) dvouhrob                       50,- Kč/rok
d) kolumbární skříňka      75,- Kč/rok

3) Výsledná cena:

a) hrobka                           1000,- Kč/10 let pronájmu
b) hrob                                500,- Kč/ 10 let pronájmu
c) dvouhrob                       1000,- Kč/ 10 let pronájmu
d) kolumbární skříňka      1000,- Kč/ 10 let pronájmu

Ing. Karel Tůma, starosta městyse