Městys Borotín - oficiální www stránky

Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1-2019
vyhláška č. 2 - 2018
Vyhláška č. 1 - 2018
Požární řád obce
Vyhlášky č. 1-2017 a 2-2017
vyhláška 2/2015
vyhláška č. 1/2015
Vyhláška č. 1/2013
Veřejná vyhláška
Vyhláška č. 1/2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Borotín.


Obecně závazná vyhláška č. 5/2005

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Obce Borotín.


č. 3-2005

Obec Borotín

Obecně závazná vyhláška č 3 / 2005
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci

Zastupitelstvo obce Borotín se na svém zasedání dne 21.7.2005 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):


Čl. 1
Základní ustanovení

Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1 a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Borotín.


Čl. 2
Působnost vyhlášky

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území obce Borotín.


Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů

(1) Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny:
a)učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství, kterým se rozumí pohyb psa bez doprovodu osobou.
b)na veřejných prostranstvích opatřit psa náhubkem a vodit jej na vodítku.
(2) Pro volné pobíhání psů vymezuje obec veřejná prostranství v extravilánu obce.


Čl. 4
Zabezpečení veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství

1)Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání hospodářských zvířat po veřejném prostranství v intravilánu Obce Borotín.
2)Volným pohybem hospodářských zvířat po veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv pohyb po veřejném prostranství bez dohledu oprávněných osob.
3)Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této vyhlášky rozumí zejména následující druhy zvířat: koně, skot, ovce, kozy, prasata, kur domácí, krůty, kachny, husy.


Čl. 5
Sankce

1)Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se u fyzických osob posuzuje jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin2.
2)Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i opatření k nápravě zjištěných nedostatků bude provádět obec Borotín.


Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Borotín č. 4 ze dne 5.6.1996 .

Čl. 7
Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.č 2-2005

Obec Borotín

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1993
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy a školní družiny.

Zastupitelstvo obce Borotín se na svém zasedání dne 12. 5. 2005 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.5.2005.č 1-05

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Borotín vydává dne 24. března 2005 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad v Borotíně /dále jen "správce poplatku"/ a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písm. a) této vyhlášky činí 300,-Kč a je tvořena:
a/ z částky 50,-Kč za kalendářní rok
b/ z částky 250,-Kč za kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, přičemž celkové náklady na svoz za rok 2004 činily 463 895,20 Kč a náklady na osobu činily 651,54 Kč
2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí 300,-Kč a je tvořena:
a/ z částky 50,-Kč za kalendářní rok
b/ z částky 250,-Kč za kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, přičemž celkové náklady na svoz za rok 2004 činily 463 895,20 Kč a náklady na osobu činily 651,54 Kč
V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Osvobození a úlevy
1. Osobám mladším 15 let se snižuje výše poplatku o 50%, poplatek tedy činí 150,-Kč.
2. Od poplatku jsou osvobozeny uvedené v čl. 2, a to ze nemovitost, kterou vlastní a trvale nevyužívají nebo pokud jsou vlastníky více nemovitostí, tak za každou další nemovitost, kterou trvale nevyužívají.

Čl. 5
Splatnost
Poplatek je splatný do 31.března každého roku. Je možná splatnost ve dvou stejných splátkách do 31.března a do 30. září každého roku.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost
Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 7
Nebudou-li poplatky zaplaceny /odvedeny/ včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené /neodvedené/ poplatky nebo jejich nezaplacenou /neodvedenou/ část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl. 8
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9
Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 10
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2001 ze dne 22. listopadu 2001.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Zastupitelstvo obce BOROTÍNA vydává ve smyslu § 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 16 vyhlášky č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění a § 84 odst. 2b zákona č.128/2000 Sb. v platném znění (zákona o obcích)
tuto obecně závaznou vyhlášku.


Dnes je 21.05.2019

Svátek slaví Monika

Aktuality

Aktuality

Závěrečný účet DSO 2018
více
pozvánka na schůzi
více
Uzavírka silnice
více
Libenice, Předbojov 05/2019
více
Rekonstrukce rozvodné sítě NN Borotín - Šebor
více
Rozbor vody z veřejného vodovodu - 2.4.2019
více
Veřejná vyhláška
více
Zápis z 5. zasedání zastupitelstva
více
Obecně závazná vyhláška č. 1-2019
více
Rozpočtové opatření č. 2-2019
více
Setkání důchodců
více
Basketbalová zábava
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Vesnice roku 2019
více
Zápis ZŠ
více
Zápis do MŠ
více
Babouci na statku
více
Kurz pletení košíků
více
Opatření obecné povahy
více
Příloha
více
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2018
více
Výkaz zisku a ztráty
více
Zastavení řízení
více
Velikonoční výstava
více
Rozpočtové opatření č. 1-2019
více
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva
více
zápis ze 4. schůze zastupitelstva
více
Volby do EP 2019
více
Prohlídky bytů v č.p. 88
více
Veřejná vyhláška
více
rozbor vody z veřejného vodovodu - 28.1.2019
více
Kurz pletení mašlovaček
více
Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu
více
Hodnotící zpráva DSO za rok 2019
více
Hasičský bál
více
Ochotníci v Borotíně
více
Rozpočet městyse Borotín na rok 2019 - na paragrafy
více
Rozpočet městyse Borotín na rok 2019
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Městyse
více
Místní knihovna
více
Zápis ze 3. schůze zastupitelstva
více
Basketbalový turnaj
více
Rozhodnutí
více
Cvičení s Katkou
více
Rozpočtové opatřeční č.11-2018
více
Zápis ze 2. schůze zastupitelstva
více
Veřejná vyhláška Výstavba inženýrských sítí a komunikace Na Sušárně
více
Ples městyse Borotín
více
Adventní koncerty
více
Jednací řád zastupitelstva
více
Návrh rozpočtu DSO Venkov na rok 2019
více
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov na rok 2019
více
Modernizace a zvýšení kapacity ZŠ Borotín
více
Rozpočtové opatření č.10-2018
více
Čertovské rojení
více
Adventní výstava v Borotíně
více
rozpočtové opatření č. 9-2018
více
Zápis z ustavující schůze zastupitelstva
více
Složení zastupitelstva městyse Borotín
více
Lampionový průvod
více
rozpočtové opatření č. 8-2018
více
Ustavující schůze zastupitelstva
více
Drakiáda
více
Jednoduché pozemkové úpravy
více
Drakiáda
více
Pozvánka na oslavy
více
zípis ze 35. schůze zastupitelstva
více
Volby do zastupitelstva 2018
více
Smlouva o poskytnutí účelové dotace
více
Kandidáti pro volby do zastupitelstva městyse Borotín konaných ve dnech 05. a 06.10.2018
více
vyhláška č. 2 - 2018
více
Požární řád obce
více
Vyhláška č. 1 - 2018
více
Očkování psů
více
zápis ze 34. schůze zastupitelstva
více
Jednoduché pozemkové úpravy
více
INFORMACE PRO VEŘEJNOST
více
Dožínky na statku
více
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
více
Slavnostní akce v Kamenné Lhotě
více
oprava místní komunikace
více
Vodné a stočné
více
Závěrečný účet městyse Borotín 2017
více
Zápis ze 33. schůze zastupitelstva
více
Stavba E.ON Distribuce
více
Rozpočtové opatření č. 5-2018
více
GDPR - informace k ochraně osobních údajů
více
Návrh závěrečného účtu Městyse Borotín za rok 2017
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2017
více
Dětský den 2018
více
Veřejné projednání ÚP Střezimíř
více
Zápis ze 32. schůze zastupitelstva
více
Opatření obecné povahy
více
Basketbal - O turnaj Borotína
více
Basketbal - O turnaj Borotína
více
Basketbal - O turnaj Borotína
více
Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou
více
Basketbalová a pouťová zábava v Borotíně
více
zápis ze 31. schůze zastaupitelstva
více
Hry bez hranic 2018
více
Borotínský Zpravodaj č. 144
více
Borotínský Zpravodaj č. 145
více
Borotínský Zpravodaj č. 146
více
Borotínský Zpravodaj č. 147
více
Borotínský Zpravodaj č. 148
více
Borotínský Zpravodaj č. 149
více
Borotínský Zpravodaj č. 143
více
Kurz košíkářství
více
Příloha 12/2017
více
Výkaz zisku a ztráty 12/2017
více
Rozvaha 12/2017
více
Fin 2 - 12 M 12/2017
více
Upozornění pro vlastníky lesa
více
Zahájení územního řízení
více
zápis ze 30. schůze zastupitelstva
více
Uzemní pracoviště ČB
více
rozpočtové opatření č. 2-2018
více
PDO 2018
více
Setkání rodáků
více
zápis z 29. schůze zastupitelstva
více
Schválený střednědobý rozpočtový výhled Městyse Borotín 2018-2021
více
rozpočtové opatření č. 12 - 2017
více
Novoroční šlápota
více
Schválený rozpočet Společenství obcí Čertovo břemeno
více
Návrh rozpočtu Společenství obcí Čertovo břemeno na rok 2018
více
Ples městyse Borotín 2017
více
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Městyse Borotín 2018- 2021
více
Návrh rozpočtu Městyse Borotín na rok 2018
více
Adventní koncert ve Střezimíři
více
Žádost o vyvěšení
více
Čertovské rojení
více
Vánoční výstava
více
Výkup kůží
více
Návrh rozpočtu DSO mikroregion Venkov na rok 2018
více
Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Venkov na rok 2018
více
Pozvánka na schůzi zastupitelstva
více
Veřejná vyhláška
více
Lampionový průvod
více
Nabídka pronájmu
více
Přerušení dodávky el. energie
více
Pozvánky na víkend, oznámení
více
Ořez dřevin
více
Krajem Kalicha 2017
více
Boratkov
více
Zahradnictví na Sušárně
více
Drakiáda
více
Pošta Borotín
více
očkování psů
více
Výzva občanům
více
Kondiční cvičení
více
Změna otevírací doby pošty v Borotíně
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Borotín v Toulavé kameře
více
Rozbory vody
více
prihláška odběrů hlášení
více
Město Sedlčany
více
Závěrečný účet městyse Borotín 2016
více
Otevírací doba
více
Centrální vytápění obce - dotazník
více
Nová otevírací doba Pošty Partner
více
Uzavírka silnice Mitrovice
více
Závěrečný účet 2016
více
Závěrečný účet DSO Mikroregion Venkov za rok 2016
více
Rozbory vody pro občany
více
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Libenice
více
Zahájení aktualizace BPEJ - k.ú. Kamenná Lhota
více
Přerušení dodávky el. energie
více
Nedostatečně určitě identifikovatelní vlastníci
více
Vyhlášky č. 1-2017 a 2-2017
více
Oznámení
více
Výhledový rozpočet 2016-2019
více
Adventní koncert
více
Posypový stroj
více
Oslavy 120. let založení ZS v Borotíně
více
Drakiáda
více
Zdravotní a kondiční cvičení
více
II. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
více
Výsledky voleb do senátu I. kolo 07.- 08.10.2016
více
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev 7.-8.10.2016
více
Upozornění EON
více
SLUŽBY a PODNIKÁNÍ
více
Výměna a odečty vodoměrů
více
Maliny, léto a jižní Čechy
více
Závěrečný účet DSO Venkov
více
Závěrečný účet DSO Čertovo břemeno 2015
více
Závěrečný účet za rok 2015
více
Borotínská naučná stezka J.E.Kypty
více
Pěší stezka přes Dehetník
více
Finanční úřad
více
Veřejná vyhláška
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
více
Borotínský Zpravodaj č. 142
více
Výroční zpráva za rok 2015
více
Hlídání dětí
Nabízím hlídání dětí v Borotíně -vyzvednu ze školy i školky -program převážně venku se sportovním zaměřením (hry kolektivní,hry míčové,švihadlo,základy atletiky),vycházky do okolí -v případě špatného počasí je zázemí v rodinném domku se zahradou. Cena: 50,-/hod nebo dohodou Tel. : 777 629 763 E-mail:katerina.brindova@seznam.cz (jsem maminkou 2 holčiček 5 a 9 let,v Borotíně bydlíme od září 2015, zkušenosti s hlídáním mám několik let, byla jsem koordinátorkou MC)
více
Borotínský Zpravodaj č. 141
více
Borotínský Zpravodaj č. 140
více
vyhláška 2/2015
více
Borotínský Zpravodaj č. 139
více
Poznej Toulavu i ty
více
Závěrečný účet DSO Společenství obcí Čertovo břemeno za r. 2014
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Závěrečný účet DSO
více
Borotínský Zpravodaj č. 138
více
Borotínský Zpravodaj č. 137
více
Borotínský Zpravodaj č. 136
více
Borotínský Zpravodaj č. 135
více
Borotínský Zpravodaj č. 134
více
Borotínský Zpravodaj č. 133
více
Borotínský Zpravodaj č. 132
více
Borotínský Zpravodaj č. 131 - Zvláštní vydání
více
vyhláška č. 1/2015
více
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci
více
Výroční zpráva za rok 2014
více
Veřejná vyhláška
více
Výroční zpráva za rok 2013
více
Paměti městečka Borotín
více
Czech point
více
Úřad městyse
více
Obecní kroniky
více
Platby místních poplatků - platba od 01.02.2019
více
Turistická známka
více

Běžkařské trasy

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled stránek?