Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č. 1-2019
vyhláška č. 2 - 2018
Vyhláška č. 1 - 2018
Požární řád obce
Vyhlášky č. 1-2017 a 2-2017
vyhláška 2/2015
vyhláška č. 1/2015
Veřejná vyhláška
Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Borotín.


Obecně závazná vyhláška č. 5/2005

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.


Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Obce Borotín.


č. 3-2005

Obec Borotín

Obecně závazná vyhláška č 3 / 2005
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci

Zastupitelstvo obce Borotín se na svém zasedání dne 21.7.2005 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):


Čl. 1
Základní ustanovení

Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1 a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Borotín.


Čl. 2
Působnost vyhlášky

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území obce Borotín.


Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů

(1) Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny:
a)učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství, kterým se rozumí pohyb psa bez doprovodu osobou.
b)na veřejných prostranstvích opatřit psa náhubkem a vodit jej na vodítku.
(2) Pro volné pobíhání psů vymezuje obec veřejná prostranství v extravilánu obce.


Čl. 4
Zabezpečení veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství

1)Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání hospodářských zvířat po veřejném prostranství v intravilánu Obce Borotín.
2)Volným pohybem hospodářských zvířat po veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv pohyb po veřejném prostranství bez dohledu oprávněných osob.
3)Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této vyhlášky rozumí zejména následující druhy zvířat: koně, skot, ovce, kozy, prasata, kur domácí, krůty, kachny, husy.


Čl. 5
Sankce

1)Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se u fyzických osob posuzuje jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin2.
2)Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i opatření k nápravě zjištěných nedostatků bude provádět obec Borotín.


Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Borotín č. 4 ze dne 5.6.1996 .

Čl. 7
Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.č 2-2005

Obec Borotín

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1993
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy a školní družiny.

Zastupitelstvo obce Borotín se na svém zasedání dne 12. 5. 2005 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.5.2005.č 1-05

Obecně závazná vyhláška č. 1/2005
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Zastupitelstvo obce Borotín vydává dne 24. března 2005 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1
Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad v Borotíně /dále jen "správce poplatku"/ a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písm. a) této vyhlášky činí 300,-Kč a je tvořena:
a/ z částky 50,-Kč za kalendářní rok
b/ z částky 250,-Kč za kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, přičemž celkové náklady na svoz za rok 2004 činily 463 895,20 Kč a náklady na osobu činily 651,54 Kč
2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí 300,-Kč a je tvořena:
a/ z částky 50,-Kč za kalendářní rok
b/ z částky 250,-Kč za kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, přičemž celkové náklady na svoz za rok 2004 činily 463 895,20 Kč a náklady na osobu činily 651,54 Kč
V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Čl. 4
Osvobození a úlevy
1. Osobám mladším 15 let se snižuje výše poplatku o 50%, poplatek tedy činí 150,-Kč.
2. Od poplatku jsou osvobozeny uvedené v čl. 2, a to ze nemovitost, kterou vlastní a trvale nevyužívají nebo pokud jsou vlastníky více nemovitostí, tak za každou další nemovitost, kterou trvale nevyužívají.

Čl. 5
Splatnost
Poplatek je splatný do 31.března každého roku. Je možná splatnost ve dvou stejných splátkách do 31.března a do 30. září každého roku.

Čl. 6
Ohlašovací povinnost
Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Čl. 7
Nebudou-li poplatky zaplaceny /odvedeny/ včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené /neodvedené/ poplatky nebo jejich nezaplacenou /neodvedenou/ část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Čl. 8
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 9
Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Čl. 10
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2001 ze dne 22. listopadu 2001.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.


OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

Zastupitelstvo obce BOROTÍNA vydává ve smyslu § 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 16 vyhlášky č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění a § 84 odst. 2b zákona č.128/2000 Sb. v platném znění (zákona o obcích)
tuto obecně závaznou vyhlášku.