Odpadové hospodářství

Svoz hnědých biopopelnic

Svoz hnědých popelnic na bioodpad bude probíhat v době vegetace od 5.4. 2023 do 29.11.2023, vždy ve středu, 1 x za 14 dní, v sudé týdny.

Svoz hnědých biopopelnic


Změna sběrného místa komunálního odpadu

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
letak-odpady-borotin-3-.pdf 284.6 Kb

Platby místních poplatků

Platby místních poplatků v Borotíně na rok 2024 /poplatek za PDO/

Výše poplatků: /dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2021/ - poplatek za obecní systém odpadového hospodářství /dále PDO/ :

600,- Kč za fyzickou osobu přihlášenou v obci,
300,- Kč za dítě do 15-ti let přihlášené v obci,
600,- Kč za nemovitost na území obce

Splatnost místních poplatků: 31. 03. 2024

Žádáme občany, aby upřednostňovali bezhotovostní platby poplatků na č.ú. 0003225301/0100. VS: č.p. (č.ev.) domu

Do zprávy pro příjemce uvádějte příjmení a jméno za koho /popř. za jaký objekt je poplatek placen.

Poplatek je možný zaplatit na poště Partner v Borotíně nebo na úřadu městyse Borotín

Úřední hodiny: pondělí, středa 08.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod.

 pátek 8.00 - 14.00 hod.

 

Děkujeme všem za řádné placení poplatků.

 


Otevírací doba sběrného dvora

 

Změna sběrného místa komunálního odpadu

Od 1. 9. 2022 dojde ke ZRUŠENÍ sběrného místa komunálního odpadu u Chomoutovy Lhoty a bude nahrazeno nově zřízeným sběrným místem v areálu bývalého zemědělského družstva v Borotíně - příjezd za čerpací stanicí.

Otevírací doba:

od 1.dubna do 31.října:

pátek 14:30 – 17:30

sobota 8:30 – 12:30

od 1.listopadu do 31. března:

pátek 14:30 – 16:30

sobota 8:30 – 12:30


Svoz komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu probíhá každé pondělí a úterý.


Třídíme odpady

Třídímě odpady

V Jihočeském kraji mohou občané třídit obvykle papír, sklo, plasty (směsné nebo pouze PET) v mnoha obcích je také zaveden sběr nápojových kartonů. V Jihočeském kraji sídlí mimo jiné největší český závod na recyklaci PET.

Pro třídění komunálních odpadů jsou využívány různé způsoby sběru. Např. z hlediska technického vybavení se rozlišují nádobové způsoby sběru a pytlový způsob sběru.

Motto informační kampaně je "Má to smysl, třiďme odpad", a proto se více zaměříme na praktické dopady třídění odpadů a půjdeme po stopách odpadů od barevných kontejnerů až po nové výrobky.

V jihočeském kraji je 16.603 kontejnerů, 545 obcí je zapojeno do systému EKO-KOM.

Odpady, které v domácnostech vznikají, se třídí na objemné, využitelné, nebezpečné a směsný komunální odpad. K objemným odpadům patří to, co se do běžné popelnice nebo sídlištního kontejneru nevejde, jako třeba kusy nábytku, podlahové krytiny a podobně, a proto se musí odkládat do velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou přistavovány buď na veřejných prostranstvích nebo ve sběrných dvorech. V žádném případě není možné odkládat objemný odpad vedle popelnic. Většina objemného odpadu se odstraňuje uložením na skládce. Nebezpečné odpady, které v domácnostech vnikají, zejména barvy, oleje, čistící prostředky, léky, baterie, můžete odevzdávat buď při mobilních svozech nebezpečných odpadů nebo ve sběrných dvorech. Staré elektrospotřebiče, jako například lednice, televize, rádia, kulmy, můžete bezplatně odevzdávat v místech zpětného odběru, tedy ve sběrných dvorech a v některých prodejnách elektro. Některé nebezpečné odpady jsou dále předávány k jejich rozebrání a částečné recyklaci, jiné putují do spaloven nebezpečných odpadů, případně jsou uloženy na skládky nebezpečných odpadů. Využitelné odpady jsou ty, kterým se běžně říká tříděný odpad, i když v praxi je vlastně každý odpad tříděný. Běžně můžeme třídit sklo, papír, PET láhve a ostatní plasty, nápojové kartony a kovy. Vytříděné odpady se sbírají prostřednictvím barevných kontejnerů či pytlů, sběrných dvorů a výkupen surovin. Vytříděný odpad se musí upravit podle požadavků konečných zpracovatelů na dotřiďovacích linkách. Tam se odpad dotřídí, slisuje a expeduje k recyklaci. Ostatní odpad, který doma nevytřídíme, pak končí v popelnicích a říká se mu směsný komunální odpad. Pokud bychom všichni správně třídili, neměl by odpad v popelnicích už obsahovat ani nebezpečné ani využitelné složky, protože tento směsný komunální odpad končí bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách odpadu. Základním cílem výše uvedených způsobů nakládání s odpady je co možná nejšetrnější chování k životnímu prostředí a nejvyšší materiálové využití při dosažení nejnižších možných ekonomických nákladů.

Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Třídění v domácnosti by mělo být prováděno podle toho, na jaké druhy odpadů jsou kontejnery na tříděný odpad v blízkosti vaší domácnosti. Podívejte se pozorně na samolepky na těchto kontejnerech.

Obecně patří do kontejnerů na tříděné odpady toto:

PLASTY

Do žlutých nádob můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén.

Do kontejnerů na plasty neodhazujte odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

SKLO

Do zelených nádob můžete odhodit láhve od nápojů, skleněné nádoby a skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.

PAPÍR

Sběr papíru zajišťuje základní škola - noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. Sáčky). Nepatří sem mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby.

NÁPOJOVÉ KARTONY

Do červených nádob patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout. Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

BIO ODPAD

Biologický odpad můžete uložit ve sběrném dvoře. Patří do něj jak zbytky ovoce a zeleniny z domácností, tak třeba posekaná tráva nebo odřezané větve.

ŽELEZO

Sběr železného šrotu v obci se provádí organizovaným svozem, který organizují sbory dobrovolných hasičů v jednotlivých osadách. během roku mohou občané ukládat kovový odpad na určené místo ve sběrném dvoře.

Objemné odpady

To jsou odpady, které se nevejdou do popelnice, např.: starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchyňské linky, elektrotechnika, drobný stavební odpad atd.

Tyto odpady můžete odvézt na sběrný dvůr.

Tyto odpady mají nebezpečné vlastnosti, proto se nesmí vyhazovat do popelnice, např.: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), ledničky – mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné a nádoby od chemikálií apod.

Nebezpečné odpady odnášejte pouze do pojízdné sběrny nebo na sběrný dvůr! Nevhazujte nebezpečné odpady je do popelnic na běžný odpad, neboť odpad z těchto popelnic je ve většině případů ukládán na skládky odpadů a ty na ukládání nebezpečných odpadů nejsou technicky zabezpečeny.

Léky nevyužívané nebo s prošlou lhůtou spotřeby také můžete odevzdat v lékárně.

http://www.ekokom.cz/cz/ostatni/pro-verejnost/kratce-o-trideni-odpadu