Matrika

Žádost o nahlédnutí do matriční knihy

Nahlédnutí do matričních knih

Matriční úřad povolí nahlédnout do matriční knihy a činit výpisy z ní v přítomnosti matrikáře, uplynula-li od provedení dotčeného zápisu v matriční knize lhůta 100 let u knihy narození, 75 let u knihy manželství nebo knihy partnerství a 30 let u knihy úmrtí. Před uplynutím těchto lhůt povolí matriční úřad nahlédnout do matriční knihy:

  1. fyzické osobě, které se zápis týká, členům její rodiny (manžel, partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), jejím sourozencům a zmocněncům
  2. státním orgánům pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků
  3. statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949
  4. fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo územních samosprávných celků

Nahlížet do matričních knih nebo sbírek listin lze pouze za přítomnosti matrikáře. V případě osvojení mohou nahlédnout do zápisu nebo sbírky listin pouze osvojitelé a po dovršení 12 let i osvojenec. Pokud bylo soudem rozhodnuto o utajení osvojení, může osvojenec nahlédnout do zápisu až po nabytí svéprávnosti. Do zápisu narození dítěte, jehož matka požádala o utajení své osoby v souvislosti s porodem, může nahlédnout pouze matka dítěte a po dovršení 12 let i dítě.

V případě, že žadatelem není fyzická osoba, které se zápis týká, musí:
- prokázat, že je členem rodiny (matričními doklady), nebo
- předložit úředně ověřenou plnou moc, pokud je zplnomocněným zástupcem.

Vypisuje se žádost o nahlédnutí do matriční knihy.

Jaké doklady je nutné mít s sebou
- průkaz totožnosti žadatele
- doklady, kterými žadatel prokáže, že se zápis týká jeho nebo členů jeho rodiny, případně jeho sourozenců
- ověřenou plnou moc, vyřizuje-li žádost zplnomocněný zástupce

Při nahlédnutí do matriční knihy na konkrétní zápis nebo nahlédnutí do podkladů uložených ve sbírce listin ke konkrétnímu matričnímu zápisu se za každou matriční událost uhradí správní poplatek 50 Kč. Za vyhledávání v matričních knihách, sbírkách listin nebo v druhopisech matričních knih vedených do 31. prosince 1958 se hradí správní poplatek 200 Kč za každou i započatou hodinu. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.


Obřady

SVATEBNÍ OBŘAD - MATRIKA

Vážení snoubenci, 

dovolujeme si Vám nabídnout uspořádání svatebního obřadu v obřadní síni na radnici v Borotíně, ale také v celém matričním obvodu, do kterého spadají osady Pikov, Chomoutova Lhota, Pejšova Lhota, Nový Kostelec, Hatov, Libenice, Předbojov, Sychrov, Kamenná Lhota a Boratkov.

Pokud se rozhodnete uskutečnit Váš svatební obřad ve výše uvedených místech, obraťte se na matrikářky městyse paní Janu Čermákovou a Petru Tejnorovou, které Vám poskytnou podrobné informace. 

Telefon: 381 285 815, tejnorova@borotin.cz

Před návštěvou matriky se seznamte s dotazníky. Najdete v nich všechny povinné informace, které budete s matrikářkou řešit. Formuláře si, prosím, stáhněte a vyplňte. Můžete je zaslat na výše uvedený e-mail, nebo přinést vyplněné na schůzku s paní matrikářkou. 

Místo určené úřadem k uzavírání manželství : zasedací místnost úřadu, Borotín č.p. 57, 391 35

Doba určená úřadem k uzavírání manželství: pátek   10:00 –14:00, sobota 10:00 –14:00

V případě, že se rozhodnete uzavřít sňatek mimo stanovený den, hodinu nebo místo je správní poplatek 2000 Kč. 

Na zřícenině hradu Borotín je stanoven správní poplatek v případě, že jeden ze snoubenců má trvalý pobyt v Borotíně nebo jeho částech 2000 Kč. Ostatní snoubenci hradí 3000 Kč.

Pověření oddávající : Ing. Karel Tůma (starosta), Mgr. Lenka Pípalová (místostarostka), Jiří Pejša (radní)

 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dotaznik.pdf 18.8 Kb
zadost-o-svatbu-na-jinem-miste541155507.pdf 106.6 Kb