Úřední deska

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje

 

ROZHODNUTÍ

hejtmana Jihočeského kraje

č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015

o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

 

 

Podle článku 2 písm. a) Nařízení Jihočeského kraje č. 4/2015 ze dne 28. května 2015, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení“) vydaného dle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, na základě zmocnění usnesením č. 509/2015/RK-64 Rady Jihočeského kraje a na základě posouzení situace a návrhu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje

 

 

v y h l a š u j i

 

pro celé území Jihočeského kraje

 

OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU

 

na dobu od 13.00 hod. 24. 07. 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.

 

 

 

 

Článek 1

Omezení a opatření

Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 4 odst. 1 nařízení zakazuje:

 

  1. spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,

  2. používání pyrotechnických výrobků,

  3. používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně, svítící munice nebo jiné osvětlovací prostředky,

  4. jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostním opatřením k zamezení vzniku požáru,

dále se zakazuje na místech uvedených v článku 3 nařízení:

  1. rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek),

  2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),

  3. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,

  4. používání mechanizačních prostředků při lesních a polních pracích, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím vzniku požáru,

  5. jízda motorových vozidel po lesních a polních cestách a suchých travních porostech, vyjma motorových vozidel určených k pracovní a hospodářské činnosti v lesích a na polích nebo zabezpečujících opatření po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, a dále na jízdu motorových vozidel po polních a lesních cestách ke stavbám pro bydlení a individuální rekreaci.

 

 

 

Článek 2

Sankce

Za nesplnění povinností může orgán, který porušení povinnosti zjistil, uložit pokutu dle zvláštního právního předpisu7).

 

 

 

Článek 3

Účinnost

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje a končí dnem ukončení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru, pokud hejtman kraje nerozhodne jinak před ukončením této doby.

Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.


 


 

Mgr. Jiří Zimola

hejtman Jihočeského kraje

 

 

v zastoupení

Mgr. Ivana Stráská v.r.

první náměstkyně hejtmana

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne 24. 7. 2015 v 13:00 hodin na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Rozhodnutí se vyvěšuje na úředních deskách dotčených obecních úřadů v  Jihočeském kraji.

7) zákon č. 200/1990Sb., o přestupcích, zákon č.129/2000Sb., o krajích

 

 

Vydavatel: Jihočeský kraj

Redakce a tisk: Jihočeský kraj - Krajský úřad, 370 76 České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, tel: 386 720 111

Vychází podle potřeby. Expeduje se podle rozdělovníku Krajského úřadu Jihočeského kraje.