Vyhlášky

č.01/2006 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Borotín


O B E C N Ě  Z Á V A Z N Á  V Y H L Á Š K A č. 01/2006
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Borotín.                        
 
Zastupitelstvo obce Borotín.se na svém zasedání dne 9.3.2006 vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku).
 
 Čl. 1
Působnost a závaznost vyhlášky
 
1.Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území obce Borotín.       
 
2.Tato vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby pobývající na území obce Borotín, na něž se podle zákona o odpadech nevztahují povinnosti původce (dále jen fyzická osoba).
 
3.Původci odpadů, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému nakládání s komunálním odpadem stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat výši sjednané ceny za tuto službu1).
 
Čl.2
Obecné povinnosti
 
Obecné povinnosti při shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem jsou stanoveny zvláštním zákonem2).
 
Čl. 3
Základní pojmy
 
Tato obecně závazná vyhláška používá pojmy jejichž význam je stanoven zvláštním zákonem 3.
 
Čl. 4
Třídění odpadu
 
Komunální odpad (dále jen „odpad“) se třídí na jednotlivé složky:
a)využitelné složky  (papír, sklo, plasty, kovy),
b)objemný odpad (např. starý nábytek, matrace, koberce, pneumatiky, umyvadla, kočárky, textil)
c)nebezpečný odpad (např.  akumulátory, kyseliny, lednice, zářivky, výbojky, televize)
d)směsný komunální odpad  po vytřídění tzv. zbytkový (např. smetí, popel, saze, nevratné obaly, kuchyňské odpady).
Čl. 5
Nakládání s komunálním odpadem
 
Pro shromažďování a třídění komunálního odpadu jsou k dispozici tato zařízení
 
a)Sběrné nádoby , kterými jsou:
popelnice 110  l
                                  
                  Do těchto sběrných nádob lze ukládat pouze dále již nevytříditelný směsný komunální odpad, např. smetky, popel, pevné kuchyňské odpady, krabice od mléka, džusů, drobné předměty apod.
 
b)nádoby na vytříděný odpad označených druhem tříděného odpadu (sklo a plasty). Do těchto nádob na separovaný odpad je zakázáno ukládat jiný odpad, než ten, na který jsou určeny.
 
c)odpadkové koše, umístěné na veřejném prostranství. Do odpadkových košů lze ukládat pouze drobný odpad související s krátkodobým pobytem osob na veřejných prostranstvích. Do těchto nádob je zakázáno ukládat komunální odpad z domácností, odpad právnických osob a odpad vznikající  činností fyzických osob oprávněných k podnikání.
 
1.Místa určená pro odkládání nebezpečných odpadů a dalších odpadů, které nelze uložit do nádob dle čl. 5 jsou:
a)sběrny, výkupny odpadů železného materiálu
b)sběrný dvůr nebezpečných odpadů v Táboře
c)lékárny v Táboře      
 
Nebezpečné odpady vytříděné z  komunálního odpadu např. ledničky, televize, počítačové monitory, pneumatiky, olejové filtry, olověné akumulátory, odpad s obsahem rtuti, výbojky, zářivky, staré nátěrové hmoty, použité motorové oleje, monočlánky apod. budou soustřeďovány do kontejnerů a sběrných nádob ve sběrném dvoře nebezpečných odpadů, který je provozován od března do prosince kalendářního roku.  Provozní doba sběrného dvora je zveřejňována na úřední desce po jednotlivých čtvrtletích  roku.
 
2. Kovové odpady  lze  soustřeďovat  ve výkupně železného šrotu oprávněnou firmou nebo ve sběrném dvoře v Chomoutově Lhotě.
 
  3. Jednorázovou akcí je každoročně zajišťován svoz  a následná likvidace veškerého železného šrotu, o kterém jsou občané v dostatečném předstihu informováni.                                                    
    4. Sběr objemného odpadu je zabezpečován dvakrát ročně formou mobilního svozu, který je   vyhlášen obcí Borotín, odbornou firmou zajišťující svoz a likvidace objemného odpadu.        
 
5. Hřbitovní odpad je možno odkládat do nádob /případně prostor k tomu určených/ umístěných na veřejném pohřebišti obce.
 
Čl. 6
Nakládání se stavebním odpadem
 
Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob musí tyto osoby odstranit na vlastní náklady. Neupravený a nevytříděný stavební odpad nelze obecně využívat na jakékoliv terénní úpravy a rekultivace (s výjimkou zeminy).
 
         Využití stavebního odpadu např. k vyrovnání terénních nerovností je možné pouze po konzultaci s obcí a při dodržení zvláštních předpisů (např. stavební zákon, vodní zákon, silniční zákon).
 
Čl. 7
Nakládání s autovraky
 
Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat autovrak osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.
 
Autovrakem se rozumí každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem podle § 3 zákona o odpadech4).
 
Čl. 8
Povinnosti fyzických osob
 
1.Fyzické osoby jsou povinny ode dne účinnosti vyhlášky odkládat odpad na místech k tomu určených a komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo odstraňování dle systému stanoveného obcí.
2.Sběrné nádoby musí být umístěny tak, aby neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost chodců a silničního provozu, nenarušovaly čistotu a pořádek v obci a byly přístupné při svozu.
3. Umístění sběrných nádob s komunálním odpadem na veřejném prostranství je dovoleno jen v den   svozu.
4.Sběrné nádoby lze plnit pouze tak, aby se daly uzavřít a při manipulaci s nimi odpad nevypadával. 
5.Sběrné nádoby mohou být trvale umístěny pouze na vlastních pozemcích fyzických osob a dále na místech k tomu určených a vybudovaných.
6.Kompostovatelný odpad je možno upravovat pouze na pozemcích vlastníka nebo v zařízeních k tomu určených.
7.Zakazuje se:
a)ukládat odpady mimo sběrné nádoby,
 
b)ukládat do sběrných nádob žhavý popel, zeminu, kompostovatelný bioodpad uhynulá zvířata, nebezpečné odpady, stavební odpady a tekuté odpady,
 
Čl. 9
Frekvence svozu odpadu
 
1)Svoz směsného odpadu ze sběrných nádob (popelnic) odpadu zajišťuje svozová firma s frekvencí 1x za týden..
2)V případě, že svozová firma nesplní harmonogram svozu směsného odpadu, zajistí náhradní svoz neprodleně, nejpozději následující den po nerealizovaném svozu odpadu.
3)Změnu termínu svozu v době státních svátků provádí firma na základě souhlasu obce.
4)Obec bude vyhlašovat termíny jednorázových specifických svozů přiměřeným způsobem (rozhlas, letáky a úřední deska) u některých druhů odpadů např. svoz  kovového odpadu, objemného odpadu apod.