Vyhlášky

č.03/2005 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci

Městys Borotín         

Obecně závazná vyhláška č 3 / 2005 
o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství a o zabezpečení veřejného pořádku a čistotě v obci

Zastupitelstvo obce Borotín se na svém zasedání dne 21.7.2005 usneslo vydat na základě § 24 odst. 2 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. a), c), d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhlášku):

Čl. 1
Základní ustanovení

Touto vyhláškou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 1 a zabezpečení veřejného pořádku a čistoty v obci Borotín.

Čl. 2
Působnost vyhlášky

Vyhláška je závazná pro všechny fyzické a právnické osoby nacházející se na území obce Borotín.

Čl. 3
Pravidla pro pohyb psů

(1) Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny:
a)učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání psů po veřejném prostranství, kterým se rozumí pohyb psa bez doprovodu osobou.
b)na veřejných prostranstvích opatřit psa náhubkem a vodit jej na vodítku.
(2) Pro volné pobíhání psů vymezuje obec veřejná prostranství v extravilánu obce.

Čl. 4
Zabezpečení veřejného pořádku a čistoty veřejného prostranství

1)Osoby uvedené v Čl. 2 jsou povinny učinit taková opatření, aby nedocházelo k volnému pobíhání hospodářských zvířat po veřejném prostranství v intravilánu Obce  Borotín.               
2)Volným pohybem hospodářských zvířat po veřejném prostranství se rozumí jakýkoliv pohyb po veřejném prostranství bez dohledu oprávněných osob.
3)Hospodářskými zvířaty se pro potřeby této vyhlášky rozumí zejména následující druhy zvířat: koně, skot, ovce, kozy, prasata, kur domácí, krůty, kachny, husy.

Čl. 5
Sankce

1)Porušení povinností stanovených touto vyhláškou se u fyzických osob posuzuje jako přestupek, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních předpisů nebo o trestný čin2.
2)Kontrolu dodržování této vyhlášky, jakož i opatření k nápravě zjištěných nedostatků bude provádět městys Borotín.      

Čl. 6
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Borotín č. 4 ze dne 5.6.1996                                   .

Čl. 7
Účinnost

Tato Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.