Vyhlášky

č.04/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území Městyse Borotín

Obecně závazná vyhláška č. 4/2005

o nakládání s komunálním a  stavebním odpadem na území Něstyse Borotín
 
     Zastupitelstvo obce Borotín vydává podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů a v souladu s ustanovením § 10 písmena a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ( obecního zřízení )  tuto obecně závaznou vyhlášku :
 
Článek 1
Působnost vyhlášky
 
1)  Tato obecně závazná vyhláška stanoví a upravuje systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstranění komunálního odpadu, jakož i systém nakládání se stavebním odpadem, pokud tyto odpady vznikly na katastrálním území Obce Borotín a systém nakládání se stavebním odpadem.
 
2) Vyhláška je závazná pro všechny osoby, které mají na území obce trvalý pobyt, nebo jsou vlastníky budov či nemovitostí na území Obce Borotín, kde vzniká komunální odpad.
 
3) Původci odpadu tj. právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, kteří produkují odpad zařazený do katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu, mohou na základě písemné dohody s Obcí Borotín využívat za sjednanou cenu systém nakládání s komunálním odpadem stanovený touto vyhláškou,
 
 
Článek 2
Výklad základních pojmů
 
1) Odpad je movitá věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se jí zbavuje s úmyslem ji odložit nebo, která byla vyřazena na základě zvláštního právního předpisu. 1/
 
2) Za komunální odpad se považuje veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, pro kterou nejsou  právními předpisy stanovena zvláštní pravidla nebo omezení, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo u fyzických osob oprávněných k podnikání. 2/
 
3) Komunální odpad je také odpad vznikající při čištění veřejných komunikací a prostranství, při údržbě veřejné zeleně a hřbitovů. 2/
 
4) Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně o odpadech. 3/
 
5) Původcem odpadu je právnická osoba, pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad.
    Za původce komunálního odpadu vznikajícího na území obce činností fyzických osob, na které se nevztahují povinnosti původce, je považována obec, a to od okamžiku, kdy fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném.
     Obec se současně stává vlastníkem tohoto odpadu. 4/
 
6) Nakládání s odpady je  jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškodňování. 5/
 
 
Článek  3.
Shromažďování a sběr komunálního odpadu
 
1) Každý je povinen předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti a nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným zákonem a dalšími právními předpisy včetně  této vyhlášky. 6/
 
2) Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených, veškerý komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo zneškodňování podle systému stanoveného touto vyhláškou. 7/
 
3) Sběr, třídění, svoz, využívání a zneškodňování komunálního odpadu zajišťuje na svém území obec, případně prostřednictvím oprávněné osoby.
 
4) Komunální odpad v obci se dělí na :
a) komunální odpad tříděný - sklo, papír, PET lahve a plasty
b) komunální odpad netříděný a po vytřídění (popel, škvára, obalový materiál, drobný odpad z domácností)
c) objemný komunální odpad
d) kovové předměty z domácností ( staré sporáky, kotle , železný šrot, apod.)
e) nebezpečné složky odpadu ( pneumatiky, baterie, televizory, zářivky, zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, chladničky, mrazničky, odpadní oleje apod.,
f) další třídění zavede obec podle podmínek a potřeb.
 
5) Sběrnými nádobami jsou
 
a) typizované sběrné nádoby o obsahu 110 l,
b) velkoobjemové kontejnery určené k odkládání objemného odpadu,
c) zvláštní sběrné nádoby pro tříděné druhy odpadů, jež musí být barevně odlišeny a zřetelně označeny druhem odpadu, pro který jsou určeny ; o jejich rozmístění jsou občané informování způsobem v místě obvyklým,
d) plastové pytle sloužící k ukládání odpadů z chatových oblastí, rekreačních objektů a od původců uvedených v odstavci 8,
 
6) Komunální odpad z domácností se ukládá do sběrných nádob o obsahu 110 l. Tříděné druhy odpadů lze ukládat do zvláštních sběrných nádob k tomu určených a rozmístěných na obcí určených stanovištích.
 
7) Organický kompostovatelný odpad (listí, tráva, zbytky rostlin atd.), pokud je osoba nevyužije pro vlastní kompostování, ukládá v provozní době ve sběrném dvoře v Chomoutově Lhotě na místo k tomu určené.
 
8) Objemný komunální odpad resp. kovové předměty z domácností se odkládají do velkoobjemových kontejnerů (nebo vozů) umístěných ve sběrném dvoře v Chomoutově Lhotě době nebo při obcí organizovaném sběru.
 
9) Pořadatelé veřejných kulturních, obchodních, sportovních a jiných akcí jsou povinni zabezpečit v místech konání těchto akcí umístění dostačujícího počtu sběrných nádob na odpady a  jejich řádné a včasné vyprazdňování a po skončení akce zabezpečit pořádek a čistotu v prostoru konání akce a v jeho nejbližším okolí, v jejím průběhu a po jejím ukončení.
 
10) Vlastník (uživatel, nájemce) objektů, domů nebo bytů, pozemku  apod, je povinen zabezpečit na své náklady potřebný počet sběrných nádob. Kontejnery a sběrné nádoby na tříděný odpad zajišťují obec, oprávněná osoba nebo původce odpadu.
 
11) Není dovoleno:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby, kontejnery, výjimečně plastové pytle na odpady, povolené skládky odpadů nebo místa určená k dočasnému skladování odpadů,
b) do nádob na tříděný odpad ukládat jiné druhy odpadů, než pro které jsou vyhrazeny,
c) odkládat do sběrných nádob pro komunální odpad ropné látky, zeminu, stavební suť, uhynulá nebo zabitá zvířata, žhavý popel, zahradní odpad, kafilerní odpady z potravinářských prodejen,  odpady z prodeje ovoce a zeleniny, zbytky  jídel, tuku apod. ze zařízení veřejného stravování.
 
Článek 4
Svoz komunálního odpadu
 
1) Komunální odpad uložený ve sběrných nádobách o obsahu 110 l odváží obec nebo oprávněná osoba, která má k této činnosti souhlas obce, a to na základě smlouvy mezi obcí a oprávněnou osobou
 
2) Odvoz odpadu je prováděn v určený den jednou za týden
 
3) Odvoz obsahu kontejnerů zajišťuje obec podle potřeby a podle dohody s oprávněnou osobou.
 
4) Odvoz tříděného odpadu je prováděn podle potřeby a podle dohody s oprávněnou osobou.
 
5) Odvoz odpadu nesmí ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu a pohyb chodců.
 
Článek 5
Stanoviště sběrných nádob
 
1) Sběrné nádoby jsou umísťovány u nemovitostí na místě přístupném k jejich naplňování a odvozu.
 
2) Sběrné nádoby, které nelze umístiti jinak, než na veřejném prostranství, nesmí vytvářet hygienické závady, omezovat průchodnost chodníků a průjezdnost místních komunikací.
 
3) Odpadové nádoby určené k vyprázdnění se umísťují zpravidla v prostoru mezi vchodem do objektu a nejbližší obslužnou komunikací, pokud nebylo vzhledem k okolnostem mezi oprávněnou osobou a vlastníkem nemovitosti dohodnuto jinak.
 
4) Stanoviště kontejnerů určuje obecní úřad po dohodě s oprávněnou osobou stejně jako stanoviště sběrných nádob pro tříděný odpad.
 
5) Sběrné nádoby musí být umístěny tak, aby neohrožovaly životní prostředí, nepoškozovaly vzhled obce a neobtěžovaly vzhled okolí, kontejnery s víky musí být vždy po vysypání odpadu uzavřeny.
 
6) Místo ukládání plastových pytlů s odpadem dohodne majitel nemovitosti s oprávněnou osobou. Nedojde-li k dohodě, určí místo, kam lze odkládat plastové pytle s odpadem, obec.
 
Článek 6
Povinnosti fyzických osob
 
1) Fyzická osoba, jejíž činností vzniká komunální odpad, je povinna
 
a) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití nebo k zneškodňování a odkládat pouze na místech a podle systému určených touto vyhláškou,
 
b) vytřídit veškeré nebezpečné složky komunálního odpadu a tyto nebezpečné složky uložit ve sběrném dvoře nebo zajistit jejich zneškodnění v souladu se zvláštními předpisy,
 
c) do sběrných nádob na  tříděné složky komunálního odpadu ukládat pouze odpad , pro který jsou určeny,
 
d) objemný odpad ukládat do určených velkoobjemových kontejnerů umístěných ve sběrném dvoře nebo při obcí organizovaném sběru,
 
e) sběrné nádoby plnit pouze tak, aby se jejich kryty daly uzavřít,
 
f) udržovat stanoviště sběrných nádob a jejich nejbližší okolí v čistotě,
 
g) umožnit přístup ke sběrným nádobám v době jejich vyprazdňování,
 
h) odpadové nádoby o obsahu 110 l určené k vyprázdnění umístit na určené místo večer před dnem svozu nebo ráno v den svozu do 7,00hodin,
 
ch) odpadové nádoby po vyprázdnění odstranit z daného místa (chodníku, či veřejného prostranství) co nejdříve, aby nepřekážely chodcům a vozidlům, pokud se nejedná o obcí určené místo k trvalému umístění nádob.
 
Článek 7
Povinnosti vlastníka ( správce ) nemovitosti
 
Vlastník ( správce ) budovy či nemovitosti je povinen :
a) určit po dohodě s obcí stálé stanoviště sběrných nádob nebo uzavřít s vlastníkem jiného pozemku dohodu o umístění sběrných nádob na jeho nemovitosti,
b) prokazatelným způsobem informovat fyzické osoby užívající jeho nemovitost o způsobu sběru, svozu, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu,
c) udržovat pořádek a čistotu na stanovišti sběrných nádob, jakož i v jeho okolí i na veřejném prostranství, pokud toto je stanovištěm sběrných nádob,
d) zpřístupnit sběrné místo k provedení svozu nebo zajistit přistavení sběrných nádob na místo svozu tak, aby nezpůsobovaly hygienické závady, neohrožovaly bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců,
e) oznámit obecnímu úřadu závažné závady ve sběru a svozu komunálního odpadu,
f) v rámci obcí stanoveného systému nakládání s komunálním odpadem zaplatit včas a ve správné výši stanovený poplatek. 8/
 
                                                    Článek 8
                                       Povinnost oprávněné osoby
 
1) K podnikání v oblasti nakládání s komunálním odpadem na území obce je oprávněna Obec Borotín, případně právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v této oblasti, která požádala obec o souhlas, splňuje obcí stanovené podmínky a příslušný souhlas obce obdržela.
 
2) Oprávněná osoba je povinna:
a) podle dohody s obcí zabezpečit, pokud tak nečiní obec svými orgány, rozmístění sběrných nádob - kontejnerů nebo nádob na tříděný odpad a v dohodnutém termínu provést jejich odvoz,
b) zabezpečit vyprazdňování sběrných nádob a odvoz odpadu v dohodnutých časových intervalech a termínech tak, aby nedocházelo k poškozování či ohrožování životního prostředí, škodám na majetku a k úrazům,
c) v den svozu přemístit plné sběrné nádoby na nezbytně nutnou dobu na okraj chodníku nebo krajnici vozovky a vyprázdněné nádoby neprodleně vrátit na stanoviště,
d) upozornit vlastníka, jestliže sběrná nádoba obsahuje odpady, které podle ustanovení této vyhlášky do ní nepatří, a vyzvat ke zjednání nápravy,
e) v případě poruchy sběrného vozidla nebo nesjízdnosti vozovky provést náhradní odvoz nejpozději příští den,
f) neprodleně odstranit znečištění veřejného prostranství, k němuž došlo při výkonu jeho činnosti.
 
Článek 9
Nakládání s nebezpečnými složkami odpadu
 
1) Nebezpečné složky komunálního odpadu (např. baterie, zářivky, zbytky barev a rozpouštědel, spotřební chemie, ropných produktů, apod.) může fyzická osoba odkládat do zvlášť k tomu určených nádob zajištěných před odcizením a únikem látek ohrožujících životní prostředí na sběrném dvoře v Chomoutově Lhotě a to podle pokynů správce skládky v provozní době skládky (v době, kdy je skládka otevřena) nebo v souladu se zákonem na jiných oprávněných sběrných místech.
 
Článek 10
Nakládání se stavebním odpadem
 
1) Stavební odpad vzniklý při stavební činnosti fyzických osob, popř. právnickými osobami nebo fyzickými osobami, oprávněných k podnikání, lze ukládat pouze v zařízení, místech a objektech k tomu určených tj. na místech určených ve stavebním povolení nebo na místě individuálně  vykázaném obecním úřadem.
 
2) Obecní úřad zabezpečí na základě ústní nebo písemné objednávky a za úplatu přistavení vozu na stavební odpad a následné jeho uložení, pokud si původce odpadu nezajistí odvoz, jeho využití a jeho uložení na skládku nebo na jiné určené místo vlastními prostředky, popř. jiným způsobem v souladu s ustanoveními zákona o odpadech.
 
Článek 11
Poplatek za komunální odpad
 
Za komunální odpad vznikající na území obce platí fyzické osoby poplatek podle samostatné obecně závazné vyhlášky.
 
 
Článek 12
Sankce
 
Porušení povinností při nakládání s komunálním odpadem fyzickou osobou se postihuje podle ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích v platném znění nebo podle zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, v platném znění.
 
Článek 13
Závěrečná ustanovení
 
1) Tato obecně závazná vyhláška byla schválena zastupitelstvem Obce Borotín dne 6.10.2005 a nabývá účinnosti patnáctým dnem po zveřejnění.