Vyhlášky

č.05/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Obecně závazná vyhláška  č. 05/2005

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 
Zastupitelstvo obce Borotín vydává dne 10 . listopadu 2005 podle ustanovení § 15 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích tuto obecně závaznou vyhlášku.
 
Čl. 1
Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad v Borotíně /dále jen "správce poplatku"/ a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.
 
Čl. 2
Poplatník
Poplatek platí:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, za domácnost může být odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
 
Čl. 3
Sazba poplatku
1. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle článku 2 písm. a) této vyhlášky činí 400,-Kč a je tvořena:
a/ z částky 150,-Kč za kalendářní rok
b/ z částky 250,-Kč za kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, přičemž celkové náklady na svoz za rok 2004 činily 463 895,20 Kč a náklady na osobu činily 651,54 Kč
2. Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 písm. b) této vyhlášky činí 400,-Kč a je tvořena:
a/ z částky 150,-Kč za kalendářní rok
b/ z částky 250,-Kč za kalendářní rok na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, přičemž celkové náklady na svoz za rok 2004 činily 463 895,20 Kč a náklady na osobu činily 651,54 Kč
V případě změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
 
Čl. 4
Osvobození a úlevy
1. Osobám mladším 15 let se snižuje výše poplatku o 50%, poplatek tedy činí 200,-Kč.
2. Od poplatku jsou osvobozeny osoby uvedené v čl. 2, a to za nemovitost, kterou vlastní a trvale nevyužívají, nebo pokud jsou vlastníky více nemovitostí, tak za každou další nemovitost, kterou trvale nevyužívají.
 
Čl. 5
Splatnost
Poplatek je splatný do 31.března každého roku. Je možná splatnost ve dvou stejných splátkách do 31.března a do 30. září každého roku.
 
Čl. 6
Ohlašovací povinnost
Poplatník podle Čl. 2 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
Poplatník podle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 
Čl. 7
Nebudou-li poplatky zaplaceny /odvedeny/ včas nebo ve správné výši, vyměří obec  poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené /neodvedené/ poplatky nebo jejich nezaplacenou /neodvedenou/ část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
 
Čl. 8
Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou obecně závaznou vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
 
Čl. 9
Obec, která poplatky spravuje, může na žádost poplatníka z důvodu odstranění  tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela  nebo částečně prominout.
 
Čl. 10
1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2005 ze dne 24. března 2005.
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.