Vyhlášky

č 2-2005

Obec Borotín

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1993
o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů
mateřské školy a školní družiny.

Zastupitelstvo obce Borotín se na svém zasedání dne 12. 5. 2005 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.3/1993 o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.

Čl. 2
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 13.5.2005.