Vyhlášky

Obecně závazná vyhláška o územním plánování a stavebním řádu

Zastupitelstvo obce BOROTÍNA vydává ve smyslu § 29 odst.3 zákona č.50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, § 16 vyhlášky č.135/2001 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění  a  § 84 odst. 2b zákona č.128/2000 Sb. v platném znění (zákona o obcích) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl. 1

Územní rozsah platnosti a lhůty aktualizace

 

 1. Obecně závazná vyhláška má platnost pro správní území obce Borotína, pro

katastrální území Borotín.

 1. Lhůta pro vyhodnocení, zda se nezměnily podmínky, na základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena, tj. lhůta pro aktualizaci, se stanovuje na dva roky.

 

Čl. 2

Závazná část změny č.2 „územního plánu sídelního útvaru obce Borotín“

včetně veřejně prospěšných staveb

jak byla vymezena ve výroku usnesení zastupitelstva obce Borotín číslo 67 ze dne 8.7.2004.

 

 1. Závazná část změny č.2 „ÚPSÚ obce Borotína“ je

  • textově vymezena v příloze č.1 této vyhlášky

  • graficky je závazná část vymezena v „hlavním výkrese“ dokumentace

v měřítku 1 : 5000

 1. Veřejně prospěšné stavby jsou

  • textově vymezeny v příloze č.2 této vyhlášky

  • graficky ve výkresu „veřejně prospěšné stavby“ dokumentace

v měřítku 1 : 5000

Uvedené textové i grafické přílohy jsou nedílnou součástí této vyhlášky.

 

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

 

Schválená textová i grafická část změny č.2 „ÚPSÚ obce Borotína“ je uložena na

  • Obecním úřadě v Borotíně

  • Městském úřadu v Táboře - Stavebním úřadě

  • Jihočeském kraji, Krajském úřadu – odboru region. rozvoje, územního a stavebního řízení a investic.

 

Čl. 4

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení, tj.

Dne 23.7.2004

 

Ing. Antonín Brož, starosta Obce Borotín

 

 

Antonín Hrdinka, místostarosta Obce Borotín