Vyhlášky

Vyhláška č. 1/2012

Městys  Borotín

Obecně závazná vyhláška  č. 1/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Zastupitelstvo městyse Borotín se na svém zasedání dne 17.12.2012usnesením č. 247 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

(1)  Městys Borotín vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)  Řízení o poplatcích vykonává úřad městyse.[1]

Čl. 2

Poplatník

(1)  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:[2]

a)  fyzická osoba,

1.   která má v obci trvalý pobyt,

2.   které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.   která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.   které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b)   fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

 (2)Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

 Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(2) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování.

(3) Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s bytem.

(4) Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. [3]

(6)  Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. [4]

Čl. 4

Sazba poplatku

(1)  Sazba poplatku pro fyzickou osobu podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je stanovena podle ustanovení § 10b odst. 4 písm. a) a b) zákona o místních poplatcích a činí 600,-Kč a je tvořena:

a)  z částky 250,-Kč za kalendářní rok a

b)  z částky 350,-Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

(2)  Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2011 činily 649 944,-Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 649 944,-Kčděleno 807 (610 trvale žijících obyvatel + 197rekreačních objektů) = 805,28Kč.Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350 Kč.

 (3)  V případě změny trvalého pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce. [5]

Čl. 5

Splatnost

(1) Poplatek je splatný jednorázově  a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku

(3)  Splatnost poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, je prodloužena do 30. června příslušného kalendářního roku.

 

Čl. 6

Osvobození a úlevy

(1)  Úleva ve výši 300,- Kč se poskytuje poplatníkům mladším 15 let. Tito poplatníci tedy platí 300,- Kč.

(2)  Od poplatku jsou osvobozeni

a)  poplatníci podle čl. 2 za nemovitost, kterou vlastní a trvale nevyužívají,

b) osoby, které jsou vlastníky více nemovitostí, tak za každou další nemovitost, kterou trvale nevyužívají,

c) osoby s trvalým pobytem v obci, ovšem dlouhodobě umístěni v zařízeních sociální péče a zdravotnických zařízeních

d) osoby, které jsou v obci hlášeny k pobytu v č.p. 57 v Borotíně

e) poplatníci, z jejichž nemovitostí není možno v daném roce organizovaný svoz komunálního odpadu zajistit (seznam čísel popisných a evidenčních je nedílnou přílohou této vyhlášky)

f) poplatníci, kteří jsou celoročně trvale ve výkonu trestu odnětí svobody

g) poplatníci, kteří se celoročně trvale nezdržují na území České republiky.

(3) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit a doložit ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem  a ve stejné lhůtě je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.

Čl. 7

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)  Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)  Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

 

Čl. 8

Ustanovení společná a závěrečná

(1)  Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.[6]

Čl. 9

Přechodné e zrušovací ustanovení

 

(1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2008 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 16.12.2008.

(2)Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013

 

 

 

 

             ....................................                                                                                           .....................................

              Ing. Radka Koutenská                                                                                             Ing. Antonín Brož

                    místostarostka                                                                                                         starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.12.2012

 

Sejmuto dne:

 

 

1§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)

2§10b odst. 1 zákona o místních poplatcích

[3] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích

[4] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

[5] § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích

[6]§ 11 zákona o místních poplatcích